stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างต้นทุนชีวิต ผลิตเยาวชนต้นกล้า
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00281
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2556 - 30 มิถุนายน 2557
งบประมาณ 207,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประดิษฐ์ เปรมใจ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จั้งหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7955350257195,99.82177734375place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มิ.ย. 2556 28 ก.พ. 2557 84,000.00
2 1 พ.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 1 มี.ค. 2557 31 ส.ค. 2557 103,500.00
3 1 พ.ค. 2556 30 มิ.ย. 2557 20,000.00
รวมงบประมาณ 207,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ใหญ่ของชุมชนในการสร้างต้นทุนชีวิตภายในตัวบุคคลและภายนอกของเด็กและเยาวชน(พลังครอบครัว พลังชุมชน พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม)

1.1  มีกิจกรรมเด็กเเละเยาวชนในการสร้างต้นทุนชีวิตภายในตัวบุคคล และภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 1.2  เด็กและเยาวชนร้อยละ 80 เกิดต้นทุนชีวิตและเครือข่ายชุมชน 1 เครือข่าย 1.3  ระดับต้นทุนชีวิตเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-70

2 สนับสนุนการบริหารและการดำเนินโครงการ
 1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมที่สสส./สจรส.ม.อ.จัดขึ้น
 2. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่งสสส.
 3. มีการถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. วางแผนการทำงาน
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 3. ตั้งคณะทำงานต้นทุนชีวิตและสร้างความเข้าใจแก่เด็ก/เยาวชน
 4. สร้างต้นทุนชีวิตด้วยพลังชุมชน
 5. สร้างต้นทุนชีวิตด้วยพลังปัญญา
 6. สร้างต้นทุนชีวิตด้วยพลังเพื่อนและกิจกรรม
 7. สร้างต้นทุนชีวิตด้วยพลังครอบครัว
 8. สร้างต้นทุนชีวิตภายในตัวตนของเด็กและเยาวชน
 9. สรุปถอดบทเรียน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 14:27 น.