stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการลิพังโมเดล สร้างพังให้น่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00282
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤษภาคม 2556 - 15 มิถุนายน 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิรัตน์ ทองแป้น
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี ,ว่าที่ ร.ต.หญิง ใบเฟริ์น สุวรรณมณี
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินงาน : บ้านลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.1630855730029,99.787820577621place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ค. 2556 15 ต.ค. 2556 15 พ.ค. 2556 15 ต.ค. 2556 86,000.00
2 16 ต.ค. 2556 15 เม.ย. 2557 16 ต.ค. 2556 15 มิ.ย. 2557 107,000.00
3 16 เม.ย. 2557 15 มิ.ย. 2557 20,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ ในการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรและชุมชนบ้านลิพังให้น่าอยู่

กลุ่มผู้นำองค์กรต่างๆในชุมชน จำนวน 50คน

  - มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่มองค์กร และชุมชนบ้านลิพังให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการ อบรม ศึกษาดูงาน

  - มีองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน ที่ได้จากการถอดบทเรียน 1 ฉบับ

2 เพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดภูมิทัศน์ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย 197 ครัวเรือน

  - มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจัดภูมิทัศน์ชุมชนได้เป็นอย่างดี

  - มีระเบียบชุมชน 1 ฉบับ

3 เพื่อสานต่อกลไกการทำงานด้านสุขภาพของชุมชน"ศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนลิพัง

กลุ่มเป้าหมาย 197 ครัวเรือน -มีแผนบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนลิพัง -มีการสร้างองค์ความรู้ไว้ในศูนย์ -ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและผู้สูงอายุและจัดหางบประมาณ เข้าศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนลิพัง

4 เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการการบริหารการพัฒนาชุมชนบ้านลิพัง
  • มีสภาผู้นำ จำนวน 50 คนเป็นองค์กรในการประสานการพัฒนา

  - มีแผนบริหารจัดการชุมชน "ลิพังโมเดล 1 ฉบับ "

5 ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดยทีมสสส.และ สจรส.มอ.หาดใหญ่

1.การจัดทำรายงานส่ง เช่น ส1,ส.2,ส.3 และเอกสารการเงิน ง.1,ง.2 ในแต่ละงวด 2.การเข้าร่วมประชุม ร่วมกับ สสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่ ร้อยละ 75 ในการประชุม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนลิพัง” 2.ประชุมประชาคมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดภูมิทัศน์ชุมชน 3.จัดทำข้อระเบียบชุมชน 4.กิจกรรม  “ชุมชนน่ามอง    บ้านน่าอยู่” 5.จัดทำแผนด้านสุขภาพชุมชนลิพัง  จัดทำแผนแม่บทชุมชน 6.การจัดตั้งสภาผู้นำ 7.จัดกิจกรรมกีฬา บ้านลิพังสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 8.จัดทำแผนบริหารจัดการชุมชน “ลิพังโมเดล”

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 15:12 น.