directions_run

ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00254
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรอหวัน อุเจ๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุทธิชาติ เมืองปาน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ต.ควนสตอ .อ.ควนโดน จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7982623045816,100.09437561035place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2556 31 ส.ค. 2556 1 เม.ย. 2556 30 ส.ค. 2556 86,000.00
2 1 ก.ย. 2556 28 ก.พ. 2557 31 ส.ค. 2556 17 มิ.ย. 2557 107,000.00
3 1 มี.ค. 2557 30 เม.ย. 2557 20,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.

1.ประชาชนมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมร้อยละ 50
2.ประชาชนที่ตระหนักและ เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ 80

2 เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการจัดการภาวะอ้วนในชุมชน

1.ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการภาวะอ้วนในชุมชนเองโดยมีีมาตรการ กติกาในชุมชนใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนลดเสี่ยงลดโรค 2.มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบครบวงจรหมู่ที่ 4 บ้านกลางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและการมีผู้นำหมู่บ้านและอสม.ที่เข้มแข็งและมีองค์ความรู้ 4.มีศูนย์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอสม.เชี่ยวชาญที่ ศสมช.บ้านกลาง

3 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

1.จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสสส. และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. จัดเวทีคืนข้อมูลสุขภาพแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในประเด็นอันตรายจากโรคอ้วน สถานการณ์ในชุมชน พฤติกรรมของคนในชุมชน
 2. สำรวจพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนบ้านกลางเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่และสุราก่อนทำโครงการ
 3. สรุป วิเคราะห์ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ
 4. กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมด้านการจัดการโรคอ้วน แก่กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และผู้สนใจในชุมชนโดยกิจกรรม 3อ.2ส.
 5. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรบ้านกลาง
 6. สร้างกฎระเบียบกติกาชุมชนโดยจัดเวทีพูดคุย สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมเพื่อยกร่างกฎระเบียบของชุมชน เรื่องการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในชุมชน
 7. จัดเวทีรับรองกติกากฎระเบียบของชุมชน
 8. จัดเวทีสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม - กิจกรรมส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักไว้รับประทานเองในครัวเรือนอย่างน้อย 5 ชนิด - ทุกกลุ่มวัยร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษที่ใช้รับประทานในชีวิตประจำวัน
 9. ปรับปรุงสองฝั่งถนนสาธารณะในหมู่บ้านให้เป็นถนนเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อทำถนนคนเดินคนกินได้ โดยมอบหมายให้บ้านที่มีการปลูกผัก ผลไม้ไว้หน้าบ้านเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
 10. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง/ความตระหนักและส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม
 11. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่บุคคลต้นแบบ/ครอบครัวต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพในการเข้าโครงการร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะวิถีไทยชุมชนบ้านกลาง
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 16:02 น.