directions_run

โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00258
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557
งบประมาณ 212,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดำรง ทันนาเขตร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.470151354204,99.03288602829place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 พ.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 85,000.00
2 1 ต.ค. 2556 31 มี.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 พ.ค. 2557 106,000.00
3 1 เม.ย. 2557 31 พ.ค. 2557 21,600.00
รวมงบประมาณ 212,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

1.1 เกษตรกร/สมาชิกชุมชนมีการใช้เกษตรอินทรีย์ร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด (320 ครัวเรือน)

1.2 ครัวเรือนมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษกินเอง

1.3 ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ(ของสมาชิกปลอดสารพิษ)

2 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

2.1 มีการสรุปรายงานที่ถูกต้อง

2.2 มีข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

3 เพื่อสนับสนุนการบริหารและดำเนินงานของโครงการ
  1. โครงการเข้าร่วมการประชุมกับทางสสส. /สจรส.ม.อ.
  2. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสสส.
  3. มีการถ่ายภาพตลอดโครงการ มีป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิก 2.พัฒนาศักยภาพสมาชิก/กรรมการ/แกนนำชุมชน/คณะทำงาน 3.เพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางอาหาร 4.พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้ครบวงจร 5.สร้างกลไกการจัดการผลผลิตชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 16:27 น.