stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00262
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธิดารัตน์ สังข์ช่วย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี นายยุทธนา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านแหลมยางนา
ละติจูด-ลองจิจูด 10.064529933481,99.051697701187place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2556 15 ต.ค. 2556 1 พ.ค. 2556 15 ต.ค. 2556 86,000.00
2 16 ต.ค. 2556 31 มี.ค. 2557 16 ต.ค. 2556 31 พ.ค. 2557 107,000.00
3 1 เม.ย. 2557 31 พ.ค. 2557 20,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. สร้างครอบครัวและชุมชนให้อบอุ่น

1.1 มีลานชุมชนคนสามวัย

1.2 เกิดครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ  ร้อยละ 70

2 ครัวเรือนปลอดหนี้

2.1 ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

2.2 สมาชิกชุมชนมีการออมเพิ่มขึ้น

2.3 มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

3 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

3.1 มีการสรุปรายงานที่ถูกต้อง

3.2 มีข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

4 เพื่อสนับสนุนการบริหารและดำเนินงานของโครงการ

4.1 โครงการเข้าร่วมการประชุมกับทางสสส. /สจรส.ม.อ.

4.2 มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสสส.

4.3 มีการถ่ายภาพตลอดโครงการ มีป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกชุมชน  สร้างบรรยากาศของชุมชนให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์  กลุ่มคนสามวัยจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม/สร้างงาน/สร้างรายได้ โดย

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 16:27 น.