directions_run

โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00273
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2556 - 1 พฤษภาคม 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเชิดศักดิ์ ชำนาญ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต.ชุมโค และพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวบ่อเมา - หินกบ -พัฒนาแหลมแท่นให้เป็นที่ท่องเที่ยว -ของตำบลชุมโค
ละติจูด-ลองจิจูด 10.700734469908,99.385521411779place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 พ.ค. 2556 15 ก.ย. 2556 86,000.00
2 1 ต.ค. 2556 31 มี.ค. 2557 16 ก.ย. 2556 30 พ.ค. 2557 107,000.00
3 1 เม.ย. 2557 31 พ.ค. 2557 20,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับชุมชนกลุ่มประมงชายฝั่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวแหลมแท่น-บ่ออิฐ – บ่อเมา

1.1 สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือปฏิบัติ และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และไม่ทำลาย 1.2 สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ และส่งผลต่อสุขภาวะของคนในชุมชน

2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในชุมชนร่วมกัน

2.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล
2.2 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในอ่าวแหลมแท่น – บ่ออิฐ – บ่อเมา และสามารถสร้างรายได้จากการจับสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น
2.3 กลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้านมีทรัพยากรสัตว์น้ำเพียงพอต่อการประกอบอาชีพตลอดไป

2.4 เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบและทีมงานมีความรู้และเข้าใจในการดำเนินโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.จัดประชุมระดมความคิด วางแผนและร่างมาตรการ 2.คัดเลือกจัดกลุ่มอาสาสมัคร ๓ กลุ่ม 3.

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 16:29 น.