โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00263
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2557
งบประมาณ 212,200.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกมลภพ ทองเอียง
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี/นายยุทธนา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนศรียาภัย
ละติจูด-ลองจิจูด 10.498002624334,99.182985305088
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2557 1 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 86,000.00
2 1 ต.ค. 2556 31 มี.ค. 2557 1 ต.ค. 2556 30 มิ.ย. 2557 106,200.00
3 1 เม.ย. 2557 31 พ.ค. 2557 20,000.00
รวมงบประมาณ 212,200.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างกลไกประสานเชื่อมความสามัคคีให้สมาชิกในชุมชน

ร้อยละ 60 ของประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

2 สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการการคัดแยกขยะให้กับชุมชน

2.1 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ

2.2 จำนวนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในบ้าน

2.3 ชุมชนเกิดประโยชน์จากการคัดแยกขยะ

3 เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขยายผลการดำเนินงาน

3.1 ระบบรายงานได้รับการบันทึกที่ถูกต้องตามกำหนด

4 เพื่อบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ
  1. เข้าร่วมปฐมนิเทศ
  2. เข้าร่วมกิจกรรมของสสส./สจรส.มอ./พี่เลี้ยงทุกครั้ง
  3. จัดทำป้ายพื้นที่เขตปลอดบุหรี่
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.สร้างกลไกประสานเชื่อมความสามัคคีให้สมาชิกในชุมชน 2.สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับารคัดแยกขยะให้กับชุมชน 3.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 ก.ค. 56 แกนนำและคณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชน รวมกันพัฒนาชุมชนให้สะอาดและน่าอยู่ 60 15,600.00 10,199.00
4 ส.ค. 56 นำคณะกรรมการชุมชนและประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีของชุมชน 60 33,800.00 25,931.00
10 ส.ค. 56 ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 120 10,600.00 15,330.00
10 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในวันแม่ 60 20,800.00 -
12 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณี 60 15,330.00 4,540.00
7 ก.ย. 56 จัดประชุมกรรมการและแกนนำ 120 15,280.00 18,687.00
6 ต.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการชุมชน 25 7,400.00 7,400.00
2 ธ.ค. 56 จัดทำแผนพัฒนา 3-5 ปี 60 5,845.00 5,845.00
5 ธ.ค. 56 จัดกิจกรรมวันพ่อ 60 2,200.00 2,200.00
12 ธ.ค. 56 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 120 26,870.00 26,870.00
9 ม.ค. 57 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 22 4,850.00 5,850.00
17 ก.พ. 57 การจัดกิจกรรมโครงการการกำจัดขยะ 120 29,360.00 28,720.00
9 มี.ค. 57 มอบของรางวัลให้กับครัวเรือนที่ปฏิบัตตามมาตรการของชุมชนครบถ้วน 120 9,000.00 9,000.00
12 เม.ย. 57 สร้างความสัมพันธภาพให้กับสมาชิกชุมชนศรียาภัย 60 26,940.00 20,340.00
8 พ.ค. 57 จัดเวทีระดมสมองจากประชาชนและเยาวชนเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ และคัดหาแกนนำที่มีความถนัดและสนใจคล้ายกันในการแปรรูป 120 17,360.00 17,360.00
18 พ.ค. 57 เข้าร่วมประชุมกับคณะ สจรส.มอ และพี่เลี้ยงจังหวัด 2 0.00 594.00
31 พ.ค. 57 ประชุมปิดโครงการและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน 115 2,140.00 2,140.00
27 มิ.ย. 57 ถอนเงินคงเหลือบัญชีเก่า 2 153.05 153.05
รวม 1,306 243,528.05 20 212,472.05
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกชุมชน 2.พัฒนาศักยภาพชุมชน/แกนนำกรรมการชุมชน โดยนำคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประโยชน์ของขยะแต่ละประเภท จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกและแปรรูปขยะ จัดให้มีการประชุมร่วมกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะ เพื่อทำข้อตกลงร่วม เช่น การตอบแทนที่แต่ละครอบครัวมีส่วนร่วมและมีการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง จัดเวทีระดมสมองจากประชาชนเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมกลุ่มประชาชนที่มีความถนัดและสนใจคล้ายกันในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 3.ประชุมติดตามประเมินผลโครงการเดือนละ 1ครั้ง จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอชุมชนท้องถิ่นเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ยุทธนา  รัตนมณี ยุทธนา รัตนมณี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 16:32 น.