โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00263
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2557
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกมลภพ ทองเอียง
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี/นายยุทธนา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนศรียาภัย
ละติจูด-ลองจิจูด 10.498002624334,99.182985305088

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างกลไกประสานเชื่อมความสามัคคีให้สมาชิกในชุมชน

ร้อยละ 60 ของประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

2 สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการการคัดแยกขยะให้กับชุมชน

2.1 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ

2.2 จำนวนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในบ้าน

2.3 ชุมชนเกิดประโยชน์จากการคัดแยกขยะ

3 เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขยายผลการดำเนินงาน

3.1 ระบบรายงานได้รับการบันทึกที่ถูกต้องตามกำหนด

4 เพื่อบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ
  1. เข้าร่วมปฐมนิเทศ
  2. เข้าร่วมกิจกรรมของสสส./สจรส.มอ./พี่เลี้ยงทุกครั้ง
  3. จัดทำป้ายพื้นที่เขตปลอดบุหรี่
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.สร้างกลไกประสานเชื่อมความสามัคคีให้สมาชิกในชุมชน 2.สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับารคัดแยกขยะให้กับชุมชน 3.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกชุมชน 2.พัฒนาศักยภาพชุมชน/แกนนำกรรมการชุมชน โดยนำคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประโยชน์ของขยะแต่ละประเภท จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกและแปรรูปขยะ จัดให้มีการประชุมร่วมกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะ เพื่อทำข้อตกลงร่วม เช่น การตอบแทนที่แต่ละครอบครัวมีส่วนร่วมและมีการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง จัดเวทีระดมสมองจากประชาชนเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมกลุ่มประชาชนที่มีความถนัดและสนใจคล้ายกันในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 3.ประชุมติดตามประเมินผลโครงการเดือนละ 1ครั้ง จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอชุมชนท้องถิ่นเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ยุทธนา  รัตนมณี ยุทธนา รัตนมณี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 16:32 น.