directions_run

โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00263
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557
งบประมาณ 212,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกมลภพ ทองเอียง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี/นายยุทธนา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนศรียาภัย
ละติจูด-ลองจิจูด 10.498002624334,99.182985305088place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2557 1 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 86,000.00
2 1 ต.ค. 2556 31 มี.ค. 2557 1 ต.ค. 2556 30 มิ.ย. 2557 106,200.00
3 1 เม.ย. 2557 31 พ.ค. 2557 20,000.00
รวมงบประมาณ 212,200.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างกลไกประสานเชื่อมความสามัคคีให้สมาชิกในชุมชน

ร้อยละ 60 ของประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

2 สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการการคัดแยกขยะให้กับชุมชน

2.1 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ

2.2 จำนวนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในบ้าน

2.3 ชุมชนเกิดประโยชน์จากการคัดแยกขยะ

3 เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขยายผลการดำเนินงาน

3.1 ระบบรายงานได้รับการบันทึกที่ถูกต้องตามกำหนด

4 เพื่อบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ
  1. เข้าร่วมปฐมนิเทศ
  2. เข้าร่วมกิจกรรมของสสส./สจรส.มอ./พี่เลี้ยงทุกครั้ง
  3. จัดทำป้ายพื้นที่เขตปลอดบุหรี่
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกชุมชน 2.พัฒนาศักยภาพชุมชน/แกนนำกรรมการชุมชน โดยนำคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประโยชน์ของขยะแต่ละประเภท จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกและแปรรูปขยะ จัดให้มีการประชุมร่วมกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะ เพื่อทำข้อตกลงร่วม เช่น การตอบแทนที่แต่ละครอบครัวมีส่วนร่วมและมีการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง จัดเวทีระดมสมองจากประชาชนเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมกลุ่มประชาชนที่มีความถนัดและสนใจคล้ายกันในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 3.ประชุมติดตามประเมินผลโครงการเดือนละ 1ครั้ง จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอชุมชนท้องถิ่นเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 16:32 น.