directions_run

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00255
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมโชค พันธุ์รัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
ละติจูด-ลองจิจูด 10.688610621667,99.341635073024place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 พ.ค. 2556 19 ก.ย. 2556 86,000.00
2 1 ต.ค. 2556 31 มี.ค. 2557 20 ก.ย. 2556 31 พ.ค. 2557 107,000.00
3 1 เม.ย. 2557 31 พ.ค. 2557 20,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับชุมชนกลุ่มประมงชายฝั่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนคลองบางสน

1.1 สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือปฏิบัติ และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และไม่ทำลาย

1.2 สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ และส่งผลต่อสุขภาวะของคนในชุมชน

2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในชุมชนร่วมกัน

2.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล
2.2 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในคลองบางสน และสามารถสร้างรายได้จากการจับสัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น

3 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและอาชีพประมงพื้นบ้าน

3.1 กลุ่มประมงชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้านมีทรัพยากรสัตว์น้ำเพียงพอต่อการประกอบอาชีพตลอดไป 3.2 เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

4 เพื่อติดตามประเมินผล

ผู้รับผิดชอบและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการและจัดทำรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1)จัดประชุมระดมความคิดเห็นวางแผนงานและร่างมาตรการร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนร่วมกัน 2)คัดเลือก/จัดกลุ่มอาสาสมัครเพื่อการบริหารจัดการร่วมกันโดยการ กำหนดเป็น 3 กลุ่ม คือ   - กลุ่มดูแลป่าชายเลน
  - กลุ่มดูแลแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ   - กลุ่มพัฒนาชายหาดอ่าวบางสน 3)ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรในชุมชน เช่น ป่าชายเลน และสัตว์น้ำชายฝั่ง 4)จัดทำแผนที่ทรัพยากรชุมชนที่นำข้อมูลที่สำรวจแล้ว(โครงการฯครั้งแรก) ทั้ง3 กลุ่ม ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต(ภาพที่ต้องการ) 5)พัฒนาการบริหารจัดการโดย กลุ่มดูแลป่าชายเลน   -ปลูกป่าชายเลน 2 ครั้ง  1,000 ต้น พร้อมทั้งจัดทีมดูแลตลอดระยะเวลาด้วยการตกแต่งกิ่ง,ตัดหญ้า,เก็บขยะ
กลุ่มดูแลแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง)   -เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ปู หอย ปลา กุ้งและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมทั้งจัดทีมดูแลตลอดระยะเวลาป้องกันการจับสัตว์น้ำ ระหว่างเพาะพันธุ์ กลุ่มพัฒนาชายหาด - ชายหาดอ่าวหน้าทับ – บางสน โดยการเก็บขยะชายหาด และปรับภูมิทัศน์ตามความเหมาะสมอย่างเป็นธรรมชาติ 6)แต่ละกลุ่มจัดประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงในการดูแลรักษาป่าชายเลน,สัตว์น้ำและชายหาด - การป้องกัน: จัดเวรยาม ป้องกันคนภายนอกเข้ามาจับ แบ่งเขตโซน - การอนุรักษ์: จัดกลุ่ม/เวร ดูแลรักษาทำนุบำรุง - การพัฒนา: เป็นแหล่งเรียนรู้ กลางแจ้งในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างไร -  การจัดทำข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ 7)ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ/เอกชน ให้รับรู้และเชิญชวนมาเรียนรู้กับชุมชน 8จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ครั้งนี้ มีความสามัคคี ความอบอุ่นในครอบครัว และชุมชนและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการติดตามงานในระยะ ต่อไปทั้งของบประมาณจากสสส.(ต่อเนื่อง) จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และอบต. 9)จัดเวทีระดมสมองจากทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอร่างและพัฒนาปรับปรุงแนวทางมาตรการในการปกป้อง ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาให้ทรัพยากรป่าชายเลน แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และชายหาดสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 10) ประกาศเป็นมาตรการชุมชน 11)จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรวม เช่น การจัดการขยะ , การแก้ปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน, แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาหากินในชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆเพื่อเป็นวิทยากรชุมชน จำนวน 1วัน 11)จัดทำข้อมูลเพื่อการเรียนรู้/บอร์ด/แผ่นพับ/แผนการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษ์ฯ/การจัดการ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 16:35 น.