stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00243
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุทัยวรรณ กาญจนปัทม์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ ป่าสงวนชุมชนดอนเทพมูล หมู่ 9
ละติจูด-ลองจิจูด 10.639266840898,99.185256958008place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2556 15 ก.ย. 2556 1 เม.ย. 2556 13 ก.ย. 2556 85,200.00
2 1 ก.ย. 2556 28 ก.พ. 2557 14 ก.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 106,500.00
3 1 มี.ค. 2557 30 เม.ย. 2557 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ พืชสมุนไพรและสิ่งแวดล้อม

1.ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนมากขึ้น 2. ลดการบุกรุกป่า 3. ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันและใช้สมุนไพรแทน 4. แกนนำชุมชนทุกกลุ่มเป็นต้นแบบในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

2 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลป่าไม้และพืชสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
  1. มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน.
  2. มีการกำหนดแนวทาง กฎ กติกาชุมชนในการดูแลรักษาป่า
  3. ประชาชนมีความรู้สามารถอธิบายเรื่องต้นไม้และสรรพคุณสมุนไพรที่ปลูกได้ ร้อยละ 70
3 เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบและทีมงานมีความรู้ เข้าใจในการดำเนินโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมชี้แจงโครงการให้ประชาชนทราบรายละเอียดในเวทีประชุมประจำเดือน
  2. รับสมัครผู้สนใจในการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติให้ความรู้เรื่องของป่าไม้พืชสมุนไพรและแนวทางอนุรักษ์
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 16:47 น.