directions_run

โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00242
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอำพันธ์ ชะนะแดง 084-7130410
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์ 08133970026
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.728612104282,99.179962384806place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ส.ค. 2556 7 ม.ค. 2557 85,200.00
2 1 ก.พ. 2557 31 มี.ค. 2557 8 ม.ค. 2557 31 พ.ค. 2557 106,800.00
3 1 เม.ย. 2557 31 พ.ค. 2557 21,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนเพื่อลดปัญหายา เสพติดในกลุ่มเยาวชน

1.1 คนในชุมชนมีความรู้ ตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของ ยาเสพติดเพิ่มขึ้น

1.2 เกิดการ ลด ละ เลิก ยาสูบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

1.3วัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เท่าทันกันสถานการณ์ของสังคม รู้เท่าทันยาเสพติด และอบายมุข

2 2. เพื่อให้กลุ่มเยาวชนเกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับชุมชน

2.1 เกิดกลุ่มคนทำดีมีการช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน อย่างต่อเนื่อง 2.2กลุ่มเยาวชนมีกิจกรรมทางเลือกที่เสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่องและเป็นจริง

3 3.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น

3.1คนในชุมชนเกิดกระบวนการคิดร่วมกัน มีกฎ กติกาของท้องถิ่น และมีแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน 3.2มีพื้นที่สาธารณะในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาครอบครัว

4 เพื่อติดตามโครงการและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบและทีมงานมีความรู้เข้าใจและจัดทำรายงานโครงการได้ถุกต้อง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 2.จัดวงเสวนาของผู้นำชุมชน แกนนำทุกกลุ่ม 3.ร่างมาตรการชุมชน 4.จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชนและครอบครัวตั้งแต่การให้ความรู้ ร่วมกิจกรรมครอบครัว ชุมชน
5.จัดทำลานกีฬา 6.จัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มเยาวชน แกนนำ และประชาชน 7.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 8.สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน ุ6.

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 06:27 น.