stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นาโต๊ะขุนน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02528
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 206,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกิตติมา กาเส็มส๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านนาโต๊ะขุน หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.84411235762,99.9266624451place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 82,640.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 103,300.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 20,660.00
รวมงบประมาณ 206,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดสภาชุมชนระดับหมู่บ้านดำเนินจัดการขยะในชุมชนประสบผลสำเร็จจากการร่วมมือของคนในชุมชน

1.1 ชุมชนมีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพโดยการผลักดันของสภาชุมชน

2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างครบวงจรในชุมชนและลดปริมาณขยะในชุมชน

2.1 ครัวเรือนมีการจัดการขยะอย่างถูกต้องร้อยละ 80 2.2 ปริมาณขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 70

3 สนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานโครงการ
 1. คณะทำงานเข้าร่วมประชุมที่ สสส. / สจรส.มอ.จัดขึ้น
 2. มีรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง
 3. มีการถ่ายภาพกิจกรรม และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดตั้งสภาชุมชน
 2. อบรมพัฒนาบทบาทสภาชุมชน
 3. ประชุมสภาผู้นำชุมชนพร้อมข้อมูลสถานการณ์ขยะ
 4. ประชาคมหมู่บ้านเรื่องการจัดการขยะ
 5. จัดอบรมเสริมความรู้เรื่องการจัดการขยะ
 6. ธนาคารขยะ
 7. รณรงค์ลดการสร้างดลดการสร้างขยะโดยการประกวดบ้านเเละนำขยะกลับมาใช้ใหม่
 8. ถอดบทเรียนโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2556 10:30 น.