stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02526
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 208,195.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรติ อุมารี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านคลองสองปาก หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7918702204447,99.883060455322place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 83,278.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 104,098.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 20,819.00
รวมงบประมาณ 208,195.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

1.1 สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมด้านยาเสพติดตามแผนกิจกรรมประสบผลสำเร็จ ร้อยละ 90

2 เด็กและเยาวชนลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติด โดยการทำงานของสภาผู้นำชุมชน

1.เด็กและเยาวชน ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด ร้อยละ 70 (28คน)

2..เด็กและเยาวชน เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด ร้อยละ 50 (20คน)

3 เพื่อสนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานโครงการ
 1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมที่สสส./สจรส.ม.อ.จัดขึ้น
 2. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่งสสส
 3. มีการถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมสำรวจแนวทางความต้องการด้านที่จะพัฒนาเยาวชนและจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน
 2. อบรมพัฒนาสภาชุมชน
 3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน
 4. ทำกติกาชุมชนด้านเด็กและเยาวชน
 5. จัดอบรมเสริมความรู้เรื่องกีฬาฟุตบอล
 6. จัดการแข่งกีฬาฟุตบอลภายในหมู่บ้าน
 7. แข่งฟุตบอลนอกหมู่บ้าน
 8. น้ำใจนักกีฬา
 9. เยาวชนถอดบทเรียน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2556 10:31 น.