stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02537
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 204,220.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายหรูน เส็นบัตร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.451496592867,99.945330620246place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 15 พ.ค. 2557 81,690.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 15 พ.ค. 2557 20 พ.ย. 2557 102,110.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 20,420.00
รวมงบประมาณ 204,220.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญ/ตระหนักในผลกระทบจากขยะ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ
  • ขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 60
2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการขยะโดยชุนชน
  • ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด
3 เพื่อให้มีกฏกติการ่วมกันในการจัดการขยะโดยชุมชน
  • มีกติกาของชุมชนในการจัดการขยะที่ทุกคนมีส่วนร่วม
4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชุมตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านเพื่อตั้งทีมงานเป็นแกนนำของโครงการ 2.ดำเนินการสร้างเครื่องมือในการสำรวจขยะ 3.ดำเนินการสำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูลขยะครัวเรือน 4.วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ 5.จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อประเมินสถานการณ์ขยะ 6.จัดเวทีคืนข้อมูลและรับสมัครครัวเรือนนำร่อง 7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 8.จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน 9.เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 10.อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง 11.อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง  ในการทำแก๊สชีวภาพในครัวเรือน สาธิตการทำ และฝึกปฏิบัติ และใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ที่ศาลาประชุมของหมู่บ้าน และขยายผลไปสู่ครัวเรือนต่อไป ทำของใช้จากวัสดุเหลือใช้, ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยนำปุ๋ยจากการที่ทำเองมาใช้

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556 14:11 น.