directions_run

จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02536
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 212,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปารีณา แขกกาฬ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวจุรีย์ หนูผุด
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม
ละติจูด-ลองจิจูด 7.58645355128,100.017471313place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 มี.ค. 2557 84,960.00
2 1 เม.ย. 2557 31 ก.ค. 2557 1 เม.ย. 2557 13 พ.ย. 2557 106,200.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 21,240.00
รวมงบประมาณ 212,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างและพัฒนากลไกจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน

1.สร้างและพัฒนากลไกจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน
    1.1 เกิดคณะทำที่ผ่านการพัฒนาด้านการจัดการอาหารปลอดในชุมชน  20 คน
    1.2 เกิดกลุ่มปฏิบัติการ  20 กลุ่ม ๆละ 4 ครอบครัว

2 สร้างกฏกติกาของครัวเรือนอาหารปลอดภัยเพื่อใช้และขยายผลในชุมชน

2.สร้างกฏกติกาของครัวเรือนอาหารปลอดภัยเพื่อใช้และขยายผลในชุมชน

    2.1  กติกาการจัดการอาหารปลอดภัยในครัวเรือน 80 ครัวเรือน

            ต้องคัดแยกขยะ

            ต้องทำและใช้ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์

            ต้องมีแปลงพืชผักปลอดสารพิษ ของครอบครัว

            ต้องมีแหล่งอาหารโปรตีน แร่ธาตุ ของครอบครัว

    2.2  กติกาการจัดการอาหารปลอดภัยใน ศพด. 1 แห่ง

            ปรุงอาหารด้วยพืชผักจากชุมชน

            ปรุงอาหาร ลดหวาน/มัน/เค็ม

            เป็นเขตปลอดอาหารขยะ

    2.3  กลุ่มปฏิบัติการอาหารปลอดภัย 20 ชุด ต้องค้นหาเมนูอาหารปลอดภัย 6 เมนู เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดและจัดทำชุดความรู้สำหรับเผยแพร่

3 สร้างเสริมปฏิบัติการการผลิตและคิดค้นเมนูสุขภาพ และขายยผลสู่ชุมชน

3.สร้างเสริมปฏิบัติการการผลิตและคิดค้นเมนูสุขภาพ และขายยผลสู่ชุมชน

    3.1  กลุ่มปฏิบัติการ 20 กลุ่มต่ต้องคิดค้นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ  6 เมนูพร้อมชุดความรู้มานำเสนอต่อชุมชน  2 ครั้ง

4 ขยายผลสสู่ชุมชน

4.ขยายผลสู่ชุมชน

4.1 ผู้ปกครองเด็กสามารถควบคุมและดูแลเด็กให้มีพฤติกรรมการกินอาหารขยะน้อยลง ผ่านทาง กรรมการพัฒนาเด็กและผู้ดูแลเด็ก

4.2 หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ. ได้รับรู้เมนูอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และติดตามต่อเนื่องโดย รพ.สต. ผ่าน อสม.

5 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556 14:21 น.