directions_run

โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-00154
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 25 มกราคม 2557 - 25 มกราคม 2559
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0064268554366,100.49920678139place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 25 ม.ค. 2557 30 มิ.ย. 2557 0.00
2 1 ก.ค. 2557 30 พ.ย. 2557 0.00
3 1 ธ.ค. 2557 31 พ.ค. 2558 0.00
4 1 มิ.ย. 2558 31 ต.ค. 2558 0.00
5 1 พ.ย. 2558 25 ม.ค. 2559 0.00
รวมงบประมาณ 0.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนาศักยภาพ ทักษะด้านการเขียนโครงการ ให้ผู้สนใจเสนอโครงการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ที่มีความสมบูรณ์ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 1. มีผู้เสนอโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาส/เป้าหมายใหม่ ได้รับความรู้ ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่ อย่างน้อย 230โครงการ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ สสส. เช่นลดอัตราการสูบบุหรี่/ดื่มเหล้า การบริโภคผักผลไม้มากขึ้น การลดภาวะน้ำหนักเกิน และชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง เป็นต้น
 2. ได้ข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพและมีสมบูรณ์และสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติ 230 โครงการ และกระจายทุนในจังหวัด/พื้นที่ที่ได้รับทุนน้อย อย่างน้อยจังหวัดละ 7 โครงการ ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
 3. พัฒนาข้อเสนอโครงการต่อเนื่องจะยกระดับและหรือพัฒนาผลผลิตจากโครงการเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน
2 เพื่อพัฒนาระบบ/กลไก/แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผลระดับภาค และปรับปรุงระบบเว็บไซด์สร้างสุขคนใต้ที่รายงานผลการดำเนินงานของผู้รับทุนและผู้ติดตาม ให้เกิดการเผยแพร่และเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง
 1. สนับสนุน ผู้รับทุนโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนและส่งผลงานให้ สสส. ครบถ้วนตามสัญญาเมื่อสิ้นสุดโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
 2. ไม่มีโครงการล่าช้าเกิน 2 เดือน ร้อยละ 100
 3. โครงการที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน ไม่เกินร้อยละ 3 จากจำนวนโครงการทั้งหมด
 4. ได้สื่อวีดีทัศน์และคู่มือการพัฒนาโครงการชุมชนสุขภาวะ รวมทั้งคู่มือการติดตามและสนับสนุนโครงการ
 5. ได้ระบบเว็บไซด์การติดตามและการประมวลผลรายงานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมคู่มือ
3 เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับทุนและพี่เลี้ยง/ผู้ติดตามด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการ ปฐมนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เสวนาแลกเปลี่ยน และ ศึกษาดูงานในพื้นที่
 1. ผู้รับทุนและพี่เลี้ยง/ผู้ติดตามร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน การบริหารจัดการ การเขียนโครงการ การติดตามสนับสนุน และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
 2. มีฐานข้อมูลบุคคลหรือพื้นที่ต้นแบบ  เพื่อเป็นแบบอย่างการศึกษาดูงานหรือการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
 3. พี่เลี้ยง/ผู้ติดตามสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำ/ส่งรายงานผลการติดตามโครงการที่มีคุณภาพให้ทันงวดงานงวดเงินของผู้รับทุนโครงการ ร้อยละ 100
4 รวบรวมสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดจากโครงการ ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เกิดความรู้เชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมชุมชน เป็นต้น ที่สามารถขยายผลและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและนำไปเชื่อมโยง สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

ได้โครงการที่ถอดบทเรียนและสามารถเผยแพร่ได้ และเป็นโครงการตัวอย่างที่ดี  และนวัตกรรมอย่างน้อยร้อยละ 25 ของโครงการทั้งหมด

5 เพื่อบูรณาการประสานภาคี เชื่อมโยง กระบวนการปฏิบัติการในชุมชนไปสู่การยกระดับเป็นกระบวนการนโยบาย และเกิดการเผยแพร่และเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 1. มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80  ของผู้รับทุนที่เชิญเข้าร่วม
 2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้  โดยวัดความพึงพอใจ/ความรู้ที่ได้รับ อย่างน้อย ร้อยละ 70
 3. มีการขับเคลื่อนมาตรการ/นโยบายระดับตำบล ร้อยละ 25
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2557 11:29 น.