stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01407
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 212,920.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี บุญนะโชติ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายรุ่งศักดิ์ จอสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ม.6 บ้านหนองราโพธิ์ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5894212946697,100.06045683813place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 86,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 11 พ.ย. 2557 1 ก.ค. 2558 107,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 19,920.00
รวมงบประมาณ 212,920.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้มีกลไก สร้างความเข้มแข็ง พลังขับเคลื่อนชุมชน จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนที่มีบทบาท เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

เชิงปริมาณ

1.จัดตั้งสภาเยาวชน โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 30 คน

เชิงคุณภาพ

 1. ร้อยละ 80 ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม
 2. ร้อยละ 80 ครอบครัว มีความพึงพอใจกิจกรรม
 3. เยาวชน มีพื้นที่ เวลาในการแสดงความคิด กิจกรรม ความสามารถ อย่างน้อย 3 ครั้ง
2 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญ ปัญหาในชุมชนและมีความตระหนักในปัญหา และนำไปสู่การปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเยาวชนที่มีบทบาท เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเยาวชน ครอบครัว ชุมชน

เชิงปริมาณ

 1. เยาวชน ครอบครัว แกนนำ จัดกิจกรรม อบรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 112 คน

เชิงคุณภาพ

 1. เยาวชน ครอบครัว แกนนำ จัดกิจกรรม ร่วมสำรวจชุมชน เรียนรู้ชุมชนร่วมกัน จำนวน 112 คน
 2. เยาวชน ครอบครัว แกนนำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ80
 3. เยาวชน ครอบครัว แกนนำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจชุมชน เรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ร้อยละ 80
3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเยาวชน ครอบครัว ชุมชน

เชิงปริมาณ

 1. จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ วันครอบครัว ให้กับเยาวชนแสดงความสามารถ จำนวน 4 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

 1. ร้อยละ 80 ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม
 2. ร้อยละ 80 ครอบครัว มีความพึงพอใจกิจกรรม
 3. เยาวชน มีพื้นที่ เวลาในการแสดงความคิด กิจกรรม ความสามารถ อย่างน้อย 3 ครั้ง
4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามผลโครงการ

เชิงปริมาณ

 1. จำนวนครั้งในการเข้าร่วม สสส/สจรส
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.