stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01409
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 212,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิสรา ละมูลสุข
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวนภาภรณ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปาล์มทองพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.010430756286,99.941167831657place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 85,040.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 11 พ.ย. 2557 12 ก.ย. 2558 106,300.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 21,260.00
รวมงบประมาณ 212,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ สามารถนำทุกๆ ปัญหามาร่วมแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

  1. เกิดเครื่อข่ายแกนนำชุมชน ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน
  2. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 50
2 เพื่อให้ได้ข้อมูลการจัดทำบัญชีครัวเรือน ของคนในชุมชน และรู้ถึงการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ประเภทการถือครองที่ดินที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน
  1. เกิดเยาวชนอาสาปาล์มทอง คอยติดตามและกระตุ้นให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีแผนทีี่ทำมือที่ทำขึ้นเองแสดงรายละเอียดการถือครองที่ดินทำกินในพื้นที่บ้านปาล์มทองพัฒนา เต็มพื้นที่
  2. การกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องรายรับรายจ่ายครัวเรือ และการถือครองที่ดินของชุมชน
3 เพื่อสร้างครัวเรือนตัวอย่าง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และมีอาชีพเสริมจุนเจือครอบครัว

ครัวเรือนตัวอย่าง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และมีอาชีพเสริม จำนวน 25 ครัวเรือน

4 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยองค์กรในชุมชน
  1. มีข้อเสนอ และแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเพื่อนำเสนอกับหน่วยงาน
5 เพื่อการบริหารจัดการและติดตามผลการประเมินโครงการ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของ สสส.และ สจรส. มีภาพถ่ายกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ มีป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ และส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ตรงตามเวลา

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.