directions_run

สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01413
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 177,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีระ เพ็ชรประดับ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวนภาภรณ์ แก้วเหมือน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านผังปาล์ม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0075343208221,99.911085516312place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 72,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 89,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 16,700.00
รวมงบประมาณ 177,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง

เพื่อสร้างความเข้าใจในชุมชนเรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนทิ้ง และนำขยะประเภทเศษอาหารมาทำปุ๋ยชีวภาพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในครัวเรือน

  • การจัดการขยะของชุมชนเพื่อลดลดการสร้างขยะอย่างน้อย 1 มาตราการ

  • กำจัดขยะอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในการร่วมหาแนวทางในการกำจัดขยะที่เหมาะสมถูกต้อง

-คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

-เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องของประชาชนในชุมชนและสนับสนุนกลไกชุมชน,เครือข่าย ในการคัดแยกขยะอยย่าถูกวิธี

-ลดการสร้างขยะ

-เพื่อการสร้างของชุมชนในดารร่มของชุมชนในดารร่วมคิด ร่วมแสดงคิดเห็นหาแนวทางลดปริมาณขยะและสร้างมาตราการชุมชน

-ปริมาณขยะของคนในชุมชนลดลงจากการสังเกตและภาพถ่าย

2 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการชุมชนอย่างเอื้ออาทร สามัคคี ภายใต้ความร่วมมือและวัฒนธรรมชุมชน

2.1 ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ร้อยละ 50 2.2 เกิดแกนนำอย่างน้อย 2 กลุ่ม 2.3 มีหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่มาร่วมดำเนินการมากกว่า5หน่วยงาน/ชุมชน 2.4 มีรายงานการประชุมหมู่บ้านทุกเดือนร้อยละ 100

3 เพื่อการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมสสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.