directions_run

สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01412
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 212,625.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัย หมาดกาเส็ม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายรุ่งศักดิ์ จอสกุล
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.914959,99.827165place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 86,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 107,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 19,625.00
รวมงบประมาณ 212,625.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนากลไกของชุมชนในการบริหารเพื่อพึ่งตนเอง

1.ร้อยละ 50 ของประชากรมีส่วนร่วมในในการแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนชุมชน 2.จำนวนแกนนำของหมู่บ้านร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน 3.เกิดแผนชุมเพื่อการพึ่งตนเอง 1 แผน

2 เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีการวางแผนการใช้เงินและมีวินัยในการออม

1.ร้อยละ 60 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน 2.เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 หลัง ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 3.มีกิจกรรมการออมของสมาชิกกองทุนกลุ่มเลี้ยงแพะในหมู่บ้านทุกเดือน

3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนของชุมชนในการร่วมกันสร้างงานภายในชุมชน

ร้อยละ 60 คนในชุมชนมีส่วนร่วนในการสร้างงานในชุมชน

4 จัดตั้งชมรม ผู้เลี้ยงแพะ พื้นเมือง

ประชาชน 50 หลังคาเรือน ที่เลี้ยงแพะเข้าร่วมจัดตั้งชมรม

5 เพิ่มการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.