stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01411
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559
งบประมาณ 179,250.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพร เกลี้ยงกลม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นภาภรณ์ สตูล
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านผังปาล์ม 4,5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 7.023175,99.935027place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 27 ก.พ. 2558 15 ก.ค. 2558 27 ก.พ. 2558 15 ก.ค. 2558 71,700.00
2 16 ก.ค. 2558 15 ธ.ค. 2558 16 ก.ค. 2558 15 ก.พ. 2559 89,630.00
3 16 ธ.ค. 2558 15 ก.พ. 2559 17,920.00
รวมงบประมาณ 179,250.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. และ สจ.รส.

2 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่สุขภาวะที่สุขสมบูรณ์ของชุมชน

-จำนวนชาวบ้านในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างน้อย 30 % ของประชากรทั้งหมดในชุมชน

-เกิดมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

-เกิดแผนชุมชนอย่างน้อย 1 ฉบับ

-ปริมาณต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจากภาพถ่ายเปรียบเทียบ

3 เพื่อสร้างเยาวชนตาวิเศษในชุมชน

-เกิดเยาวชนตาวิเศษอย่างน้อยร้อยละ 10 ของเยาวชนในหมู่บ้าน

-ชุมชนเกิดแผนที่แหล่งเรียนรุ้ 1 ชุด

4 เพื่อสร้างกลุ่มรักษ์ต้นไม้โดยผ่านสภาผู้นำชุมชน

-เกิดกลุ่มรักษ์ต้นไม้

-การประชุมสภาผู้นำเพื่อการขับเคลื่่อนกติกากลุ่ม 12 ครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.