directions_run

สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01414
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 208,250.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมมิตร ปานเพชร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสมนึก นุ่นด้วง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่11 ตำบลโคกม่วง บ้านทุ่งยาวทั้งหมู่บ้าน
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4068988627674,100.03995895386place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 5 พ.ย. 2557 83,300.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 6 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 104,125.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 20,825.00
รวมงบประมาณ 208,250.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 คนในชุมชนต้องรับรู้ เห็นความสำคัญ ตระหนัก และมีส่วนรวมต่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน พัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำประปาหมู่บ้าน และการดูแลเด็กและเยาวชนของชุมชน

ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการต่อไปนี้

 1. ชุมชนต้องร่วมสร้างและพัฒนาสภาผู้นำจากตัวแทนกลุ่ม องค์กรต่างในชุมชนจากคนทุกกลุ่มอายุคือ ปราชญ์ชุมชน/ผู้สูงอายุ 5 คน ผู้แทนกลุ่มองค์กรในชุมชน 5 คน ผู้แทนจากคณะกรรมการหมู่บ้าน 5 คน เด็กและเยาวชน 10 คน รวม 25 คนและคณะทำงาน 5 คน รวม 30 คนเป็นสภาผู้นำขับเคลื่อนโครงการ และสร้างความเข้าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ
 2. พัฒนาศักยภาพกสภาผู้นำ ด้วยการเรียนรู้ดูงาน จากพื้นที่สำเร็จ 1 ครั้ง และการศึกษาเรียนรู้ในชุมชน
 3. สภาผู้นำร่วมวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลในทุกกิจกรรมของโครงการ
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง ผ่านหอกระจายข่าว 5ครั้ง ผ่านป้ายประชาสัมธ์ 2ป้าย ที่ประชุมหมู่บ้าน 1ครั้ง สร้างแนวร่วมดำเนินงานตามโครงการทุกครัวเรือน
 5. สภาผู้นำจัดเวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการต่อประชาชนทุกครัวเรือน
2 มีกระบวนหนุนเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ Learning by Doing (ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อของชุมชน)
 1. จัดเวทีการเรียนรู้ภูมินิเวศน์ชุมชน ให้สภาผู้นำ และเยาวชนในชุมชน 20 คน รวม 50 คน ใช้เวลา ครึ่งวัน
 2. สนับสนุนสภาผู้นำหลักและเยาวชน ให้สำรวจพื้นที่เสี่ยง สำรวจภูมินิเวศน์ และเฝ้าระวัง ลำธาร สายน้ำ ต้นไม้ ที่ต้องจัดการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
 3. สนับสนุนสภาผู้นำ นักเรียน และเยาวชนในชุมชนและผู้แทนครัวเรือน 100 คน ร่วม พิธีบวชป่า ป้องกันการตัดต้นไม้ริมห้วย ริมธาร 1 ครั้ง/1วัน
 4. สนับสนุนสภาผู้นำ นักเรียน เยาวชน และสมาชิกกลุ่ม 100คน จัดทำฝายชลอน้ำ 8จุด
 5. สนับสนุนการเรียนรู้กระบวนการจัดการขยะครัวเรือน และขยะชุมชน 1 ครั้ง
 6. สนับสนุนการทำประชาคมสร้างมาตรการทางสังคม 1 ครั้ง 100 คน
 7. สนับสนุนให้เด็กแและเยาวชนเรียนรู้และทำสื่อท้องถิ่น สื่อสาธารณะ วีดีอาร์ 10 คน
 8. สนับสนุนให้สภาผู้นำ เด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาความสะอาดถนนในหมู่บ้าน 2ครั้ง
 9. จัดตั้งกลุ่มคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพบ้านทุ่งยาว เพื่อฟื้นฟู แหล่งน้ำประปาหมู่บ้าน
3 3. สภาผู้นำและกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมเป้็นกลไกหลักในการแหล่งน้ำประปาหมู่บ้าน และ เฝ้าระวัง ป้องกัน พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

สภาผู้นำ 30 คน กลไก 30 คนสมาชิกโครงการ 50 คน เยาวชน 20คน ผู้นำชุมชน 4 คน สมาชิกเทศบาลในพื้นที่ 3 คน ผู้บริหารท้องถิ่น ครู นักเรีบน43คน รวม 150 คน

4 เพื่อการประเมินผลโครงการและการบริหารจัดการโครงการ

เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในการเข้าร่วมโครงการกับ สสส. และ สจรส.จำนวน4ครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.