stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01416
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 193,730.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ไพเราะ เกตุชู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นาย สมนึก นุ่นด้วง
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโคกแย้ม
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5944296704764,100.0243806839place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 6 พ.ย. 2557 77,492.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 7 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 96,865.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 19,373.00
รวมงบประมาณ 193,730.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนเกิดความตระหลักในผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ละ เลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร

1 . สภาผู้นำ 20 คน และประชาชน  140 คน มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานตามโครง

2.  มีข้อมูลชุมชนที่เก็บรวบรวมโดยกลุ่มเยาวชนรักษ์โคกแย้ม

3.  สมาชิกโครงการ 50 คน  สภาผู้นำ 20 คน  และภาคีเครือข่ายรวม 120 คน มีความรู้เรื่องสถานการณ์ การใช้สารเคมี และผลกระทบจากสารเคมีในชุมชน

4.  สภาผู้นำและสมาชิก 70 คน มีความรู้การลดการใช้สารเคมีตั้งแต่การปลูก การเลือก การเตรีม การประกอบอาหารให้ปลอดจากสารเคมี และเรียนรู้การเกษตรอิทรีย์

5.  กลุ่มเยาวชนรักษ์โคกแย้ม  25 คน มีความรู้ในการทำสื่อ สาธารณะ ( บทความ เขียนข่าว เล่าเรื่อง ภาพข่าว บทกลอนท้องถิ่น ละคร )

2 2. หนุนเสริมให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ และเกิดรูปธรรมในการทำเกษตรอินทรีย์

1 .มีการสื่อสารสู่ชุมชนทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง (โดยกลุ่มเด็กเยาวชนรักษ์โคกแย้ม 35 คน ครัวเรือนต้นแบบ 20 และคสภาผู้นำ 20 คน) 2.. มีครัวเรือนปฏิบัติการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีและปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษโดยตัวแทนครัวเรือน 1:4ครัวเรือน จำนวน 50 ครัวเรือนซึ่งผ่านการส่งเสริมความรู้แล้ว จะได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการปฏิบัติจริง โดยต้องปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษอย่างน้อย 5 ชนิด และมีอยู่ย่างต่อเนื่องพร้อมรับการติดตามผล และนำผลผลิตมาประกวด/โชว์แก่ชุมชนตามวิถีชุมชนมีครัวเรือนต้นแบบการเกษตรอินทรีย์ 20 ครัว - ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพืชผักผลไม้ในบริเวณบ้าน - ต้องปลูกพืชผักและส่งขายในที่ที่โครงการจัดให้(ร้านค้า/โรงเรียน)- ต้องทำบัญชีครัวเรือน และบันทึกข้อมูลตามที่โครงการกำหนด 3. มีแปลงสาธิตนาอินทรีย์ 4ไร่ ที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้น ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูล ต้องทำบัญชีรับจ่าย ต้นทุน กำไร 4. มีสวนเกษตรอินทรีย์สาธิต 4ไร่ต้องตัดหญ้า ต้องปลูกพืชอาหารเสริมต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต้องทำบัญชีรับ/จ่ายครัวเรือน 5. สรุปจากกระบวนการเรียนรู้เป้นหลักสูตรชุมชน โดยคณะทำงาน และนักวิชาการ

3 3. พัฒนาการกลไกเพื่อจัดการลดผล กระทบต่อสุขภาพจาการสารเคมี และกระบวนการสร้างมาตรการทางวสังคมเพื่อการลดการใช้สารเคมี ลดสารเคมีตกค้าง ในห่วงซ่อาหาร และในคน

1.มีการประชุมสภาผู้นำ 20คน เป็นประจำทุกเดือน จำนวน 12ครั้ง ติดตามประเมินผล 4 ครั้ง 2. เวทีคืนข้อมูล แถลงมาตรการทางสังคมเพื่อการลดการใช้สารเคมี ลดสารเคมีตกค้าง ในห่วงซ่อาหาร และในคน

4 4.เพื่อการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมติดตามผลการรายงาน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.