stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01417
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 211,290.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนันต์ มณีประสิทธิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.จุรีย์ หนูผุด
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.7133867984251,100.01681216061place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 5 พ.ย. 2557 84,516.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 6 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 105,645.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,129.00
รวมงบประมาณ 211,290.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
  • จำนวนคนในชุมชน จำนวน 153 คน เข้าร่วมเรียนรู้ข้อมูลสมุนไพรจากกิจกรรมของโครงการ
  • ข้อมูลสมุนไพรในชุมชน จำนวน 1 ชุด
2 พื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์พืชสมุนไพรให้คงอยู่กับครัวเรือน ชุมชนและแหล่งตามธรรมชาติ
  • มีแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรที่มีพันธ์สมุนไพรไม่ต่ำกว่า 150 ชนิด จำนวน 1 แหล่ง
  • มีการเพาะพันธ์/ขยายพันธ์สมุนไพรที่สูญพันธ์/หายากทั้งในแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่า ไม่ต่ำกว่า 50 ชนิด
  • ได้ตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเขาอ้อ 1 ตำรับ
  • พื้นที่ป่าในชุมชนได้รับการดูแลจำนวน3 ไร่
  • มีสมุนไพรดูแลสุขภาพ 20 ชนิด
3 เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการจัดการพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน
  • มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนโครงการจากความสมัครใจจำนวน 21คนที่มาจากตัวแทน กรรมการหมู่บ้านจำนวน 9 คน ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 5 คน ตัวแทนท้องที่ท้องถิ่นจำนวน 3 คน สภาองค์กรชุมชนจำนวน 3 คน พระ 1 คน
  • มีกฎ กติกา มาตรการ ข้อบัญญัติ ในการจัดการสมุนไพรจำนวน 1 ชุด
4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามผลประเมิลผลโครงการ

จำนวนครั้งที่่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.