stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01418
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 210,320.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางยุภา ธนนิมิตร โทร. 080-5406827
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวจุรีย์ หนูผุด
พื้นที่ดำเนินการ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.73888863124,100.008201599place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2557 30 พ.ย. 2557 14 มิ.ย. 2557 6 พ.ย. 2557 84,128.00
2 1 ธ.ค. 2557 31 พ.ค. 2558 7 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 105,160.00
3 1 มิ.ย. 2558 31 ก.ค. 2558 21,032.00
รวมงบประมาณ 210,320.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่ิอให้คนในชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญวิถีชุมชนต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 1. คนในชุมชนร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด 148 ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของวิถีชุมชน และร่วมกระบวนการคิด วางแผน บริหารจัดการชุมชนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานชุมชน
 2. เด็กและเยาวชนจำนวน 20 คนมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาของชุมชน
 3. มีแผนผังชุมชน จำนวน 1 ผัง
 4. มีผังเครือญาติ จำนวน 1 ผัง
 5. มีชุดข้อมูลเรื่องสุขภาวะชุมชน จำนวน 1 ชุด
 6. มีการถ่ายทอดข้อมูลชุมชน จำนวน 3 ครั้งคนในชุมชนร้อยละ 100 เข้ามามีส่วนร่วมในสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของวิถีชุมชน และร่วมกระบวนการคิด วางแผน บริหารจัดการชุมชนและร่วมกับขับ
2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถ สืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชนได้
 1. มีกิจกรรมสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ที่คนในชุมชน เด็กเยาวชนสามารถเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการลงมือทำด้วยกัน จำนวน 3 กิจกรรม
 2. มีกิจกรรมผูกสัมพันธ์"บ้านเธอบ้านฉัน"ในการดูแลสุขภาวะชุมชนด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคมและวัฒนธรรม เดือนละ 1 ครั้ง
 3. เกิดแกนนำเด็กและเยาวชนจำนวน 10 คนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ภูมิปัญญา ของดีชุมชนผ่านสื่อต่างๆได้
3 เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งในการจัดการบริหารชุมชนโดยมีขั้นตอน
 1. มีโครงสร้างคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 15 คนที่มาจาก...
 • ผู้นำทางการ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย จำนวน 4 คน
 • ตัวแทนกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 3 คน
 • อสม. จำนวน 2 คน
 • เด็กเยาวชน จำนวน 3 คน
 • ตัวแทนกลุ่มองค์กร จำนวน 3 คน
 1. เกิดสภาผู้นำในการขับเคลื่อนชุมชน จำนวน 1 ชุดโดยมีสมาชิกสภาผู้นำจำนวน 35 คนมาจากการแต่งตั้งจำนวน 17 คนและจำนวน 18 คนมาจากการสมัครใจ
 2. เกิดวงคุย ปรึกษาหารือ วางแผนการทำงาน ประจำทุกเดิอนจำนวน 10 ครั้ง
 3. เกิดวงคุย เพื่อวางแผน ทบทวน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.