stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01420
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 172,780.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัษฎาวุธ ศิริธร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายไพทูรย์ ทองสม
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านหาดสูง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.8092182247194,99.957695603371place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2557 30 พ.ย. 2557 20 พ.ค. 2557 30 พ.ย. 2557 69,112.00
2 1 ธ.ค. 2557 31 พ.ค. 2558 1 ธ.ค. 2557 31 ก.ค. 2558 86,390.00
3 1 มิ.ย. 2558 31 ก.ค. 2558 17,278.00
รวมงบประมาณ 172,780.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญเกิดความตระหนักในผลกระทบของโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน)

จำนวนคน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

2 เพื่อหนุนเสริมให้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิต เบาหวาน) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

จำนวนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง(ความดันโลหิต เบาหวาน) มีการเข้าร่วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐

3 เพื่อการบริหารโครงการและการติดตามผลประเมิผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม สสสและสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.