รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01420
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 172,780.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัษฎาวุธ ศิริธร
พี่เลี้ยงโครงการ นายไพทูรย์ ทองสม
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านหาดสูง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.8092182247194,99.957695603371
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2557 30 พ.ย. 2557 20 พ.ค. 2557 30 พ.ย. 2557 69,112.00
2 1 ธ.ค. 2557 31 พ.ค. 2558 1 ธ.ค. 2557 31 ก.ค. 2558 86,390.00
3 1 มิ.ย. 2558 31 ก.ค. 2558 17,278.00
รวมงบประมาณ 172,780.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญเกิดความตระหนักในผลกระทบของโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน)

จำนวนคน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

2 เพื่อหนุนเสริมให้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิต เบาหวาน) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

จำนวนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง(ความดันโลหิต เบาหวาน) มีการเข้าร่วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐

3 เพื่อการบริหารโครงการและการติดตามผลประเมิผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม สสสและสจรส.

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศโครงการ 2 1,200.00 1,200.00
11 ก.ค. 57 พื่อชี้แจงโครงการ -เพื่อจัดตั้งทีมแกนนำ โดยคัดเลือก จำนวน ๑๐ คน แกนนำที่ได้จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการและเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้วย 80 4,500.00 4,500.00
17 - 18 ก.ค. 57 ศึกษาดูงานต่างพื้นที่ 12 22,580.00 22,580.00
25 ก.ค. 57 ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 15 700.00 600.00
1 ส.ค. 57 ตรวจสุขภาพ 60 12,000.00 12,000.00
9 - 14 ส.ค. 57 เวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน 10 1,250.00 750.00
9 ส.ค. 57 คืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน 50 0.00 1,250.00
14 ส.ค. 57 จัดทำป้ายรณรงค์ปลอดบุหรี่ 5 2,000.00 1,000.00
15 ส.ค. 57 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 60 11,800.00 11,800.00
22 - 29 ส.ค. 57 ทำสวนสมุนไพรและศูนย์เรียนรู้ 100 11,000.00 11,000.00
29 ส.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 15 700.00 600.00
19 ก.ย. 57 ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา ครั้งที่ 3 15 700.00 600.00
17 ต.ค. 57 ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา ครั้งที่ 4 15 700.00 600.00
14 พ.ย. 57 ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการ ครั้งที่ 5 15 700.00 600.00
1 ธ.ค. 57 หนุนเสริมติดตามการดำเนินงานของ สสส./สจรส 15 8,800.00 0.00
1 ธ.ค. 57 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อเตรียมข้อมูลคืนกลับให้ชุมชน 15 750.00 0.00
6 ธ.ค. 57 ประชุมกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 1 60 1,500.00 1,500.00
6 ม.ค. 58 ประชุมกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2 60 1,500.00 1,500.00
6 ก.พ. 58 ประชุมกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 3 60 1,500.00 1,500.00
6 มี.ค. 58 ประชุมกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 4 60 1,500.00 1,500.00
6 เม.ย. 58 ประชุมกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 5 60 1,500.00 1,500.00
1 - 20 พ.ค. 58 ลานสุขภาพ 60 8,000.00 8,000.00
1 พ.ค. 58 ประชุมกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 6 60 3,300.00 3,300.00
6 พ.ค. 58 ส่งเสริมการปลูกผักในชุมชน 60 13,800.00 13,800.00
9 พ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา ครั้งที่ 6 15 700.00 2,300.00
9 พ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อสรุปผลการทำงาน 15 1,000.00 0.00
10 พ.ค. 58 ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน 60 14,500.00 14,500.00
17 พ.ค. 58 รณรงค์การออกกำลังกายครั้งที่1 80 7,500.00 7,500.00
22 พ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา ครั้งที่ 7 15 700.00 300.00
6 มิ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา ครั้งที่ 8 15 700.00 300.00
14 มิ.ย. 58 รณรงค์ออกกำลังกาย ครั้งที่ 2 60 7,500.00 7,500.00
21 มิ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา ครั้งที่ 9 15 700.00 300.00
5 ก.ค. 58 จัดมหกรรมสุขภาพ 100 12,500.00 12,500.00
12 ก.ค. 58 ตรวจสุขภาพครั้งที่ 2 60 2,000.00 2,000.00
14 ก.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 15 700.00 800.00
15 ก.ค. 58 สรุปถอดบทเรียน 80 12,300.00 12,300.00
15 ก.ค. 58 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 15 0.00 0.00
รวม 1,509 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.