โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01424
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 194,100.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนันต์ ทิพย์รักษ์
พี่เลี้ยงโครงการ นายไพฑูรย์ ทองสม
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 8.6136098521758,99.357948303223
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 20 พ.ย. 2557 77,640.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 21 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 97,050.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 19,410.00
รวมงบประมาณ 194,100.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการปรับพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภค
  1. จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการ อย่างน้อย 120 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนเป้างหมาย 150 ครัวเรือน
  2. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน
  3. ฐานข้อมูลด้านการบริโภคของชุมชนบ้าน มีการสำรวจข้อมูลรับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมโครงการโดยกำหนดรับสมัคร 50ครัวเรือนร่วมกันวางแผนทำกิจกรรมสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสอบถามเรื่องการปลูกผักในครัวเรือนหรือไม่ มีการใช้สารเคมีหรือไม่ รายจ่ายของครอบครัว พฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิตประจำวันให้แต่ละครัวช่วยตอบและคณะทำงานเก็บรวบรวมเพื่อเตรียมรวบรวมข้อมูลและนำเสนอในเวทีครั้งต่อไป
2 2.เพื่อให้เกิดรูปแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการผลิตและกลไกการตลาดเพื่อการบริโภคให้เอื้อต่อสุขภาวะของคนในชุมชน

1 จำนวนครัวเรือนที่ปรับปรุงวิธีการผลิตจากกระบวนการเดิมเป็นกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 150 ครัวเรือน จากทั้งหมด 300 ครัวเรือน 2. จำนวนประชาชนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดอาหารปลอดภัยชุมชน ทั้งผู้ผลิต ผู้จำน่าย และผู้ซื้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด

3 3. เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนตลาดอาหารปลอดภัยชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดอาหารปลอดภัยชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 คน 2. ข้อตกลงร่วมหรือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการตลาดอาหารปลอดภัยชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ตลาดสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

4 4.เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ

1.จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสสส.และสจรส.

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 มิ.ย. 57 ประชุมคณะทำงาน 15 960.00 625.00
6 มิ.ย. 57 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 15 2,000.00 300.00
15 มิ.ย. 57 ประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 4 2,000.00 1,000.00
16 มิ.ย. 57 ประชุมชี้แจงโครงการ 165 22,625.00 22,625.00
22 มิ.ย. 57 สรุปข้อมูลที่ได้จากวันประชุมชี้แจง 20 5,000.00 2,800.00
30 มิ.ย. 57 จัดเวทีคืนข้อมูลสุขภาพกับการบริโภคของคนบ้านนาและวางแผนปฏิบัติงานโครงการ 115 15,375.00 14,955.00
5 ก.ค. 57 ประชุมคณะทำงาน 15 960.00 600.00
10 ก.ค. 57 ปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีปฏิบัติการผลิตอาหารปลอดภัย 135 7,375.00 7,375.00
14 ก.ค. 57 เตรียมแปลงเพาะพันธ์ผักรวมของชุมชน 140 8,500.00 5,500.00
5 ส.ค. 57 ประชุมคณะทำงาน 15 960.00 600.00
15 ส.ค. 57 กิจกรรมเวทียกร่างแนวทางการบริหารจัดการกองทุนแปลงผักรวมชุมชนและตลาดนัดอาหารปลอดภัยชุมชน 40 9,200.00 6,000.00
29 ส.ค. 57 จัดตลาดนัดอาหารปลอดภัย 40 3,150.00 3,001.00
5 ก.ย. 57 ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป 15 960.00 600.00
20 ก.ย. 57 ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเอกสารต่างๆในการรายงานงวด 5 0.00 325.00
24 ก.ย. 57 กิจกรรมคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ ปรับพฤติกรรมการบริโภค 25 11,500.00 9,390.00
8 ต.ค. 57 ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป 15 960.00 300.00
20 พ.ย. 57 ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกียวกับรายงานประจำงวด 15 1,000.00 330.00
25 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป 15 960.00 600.00
8 ม.ค. 58 กิจกรรมรณรงค์ตลาดอาหารปลอดภัยชุมชนและพิธีมอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ 165 45,125.00 45,125.00
15 ม.ค. 58 ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป 15 960.00 300.00
27 ม.ค. 58 .เวทีเรียนรู้การปรุงอาหารปลอดภัย ชีวิตยืนยาว 60 8,500.00 8,500.00
5 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป 15 960.00 800.00
18 ก.พ. 58 เวทีประชาพิจารณาและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักรวมชุมชน และการบริหารจัดการตลาดนัดอาหารปลอดภัยชุมชน 170 18,000.00 18,000.00
20 มี.ค. 58 ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับรายงานประจำงวด 15 4,000.00 600.00
20 พ.ค. 58 ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับรายงานประจำงวดและสรุปผลโครงการ 15 4,000.00 4,000.00
21 พ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป 15 960.00 800.00
29 พ.ค. 58 ยื่นข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการตลาดอาหารปลอดภัยชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 8,100.00 8,100.00
5 มิ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป 15 960.00 800.00
9 มิ.ย. 58 สรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำรายงานเพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคืนข้อมูลสู่ชุมชน 50 9,050.00 9,050.00
13 มิ.ย. 58 ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานประจำเดือน 15 0.00 4,000.00
17 มิ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 25 0.00 1,025.00
รวม 1,424 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 กลุ่มอาชีพ.docx (.docx) บ้านนา หมู่ที่ 13

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.