directions_run

บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01431
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 182,615.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุรศักดิ์ ขิตนาคินทร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายถาวร คงศรี
พื้นที่ดำเนินการ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านนากวด
ละติจูด-ลองจิจูด 7.602788484517,100.08544921875place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 6 พ.ย. 2557 73,046.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 7 พ.ย. 2557 11 ก.ค. 2558 91,308.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 18,261.00
รวมงบประมาณ 182,615.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการวัดนาท่อม สภานักเรียนโรงเรียนวัดนาท่อม สู่หลักคิด" บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่"

เชิงปริมาณ

 1. คณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน

 2. คณะกรรมการวัด 15 คน

 3. สภานักเรียน 20คน

เชิงคุณภาพ

 1. ทั้ง 3 ฝ่ายเรียกว่าคณะทำงาน บวร ไตรพลัง สร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่

 2. ทั้ง 3 ฝ่ายเรียนรู้ ทบทวนแผนชุมชนบ้านนากวด โดยวิธี -การจัดเก็บข้อมูลโดยเด็กและกรรมการหมู่บ้าน -รวบรวมวิเคราะห์ก่อนจัดทำร่างแผ่นชุมชน -ประชุมเพื่อประชาพิจารณ์ ให้ประชาชนเติมเต็ม -ประชุมเพื่ออนุมัติแผนที่ผ่านประชาพิจารณ์เพื่อนำไปทำแผนชุมชน -จัดทำแผนชุมชนหลังจากได้ผ่านขั้นตอนแยกหมวดหมู่ -ให้ความเห็นชอบรับรองแผน -การประสานแผน -การตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ โดยกรรมการหมู่บ้าน กรรมการวัด สภานักเรียน ด้วยการคืนข้อมูลสู่ชุมชน

2 2. เพื่อใช้หลัก บวร ไตรพลังสร้างสุขฯเป็นเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนนากวดอย่างมีคุณภาพ ด้านสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

 1. คณะ บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่นากวดน่าอยู่ เป็นแกนนำเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน จำนวน 50คน
 2. โรงเรียนสร้างและพัฒนาธนาคารขยะเป็นแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียนวัดนาท่อม1 แหล่ง
 3. วัดมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลป วัฒนธรรมชุมชน 1 แหล่ง
 4. ชุมชนมีกิจกรรมสืบชะตาคลองนาท่อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 1 แหล่ง

เชิงคุณภาพ

1.แหล่งเรียนรู้สืบชะตาคลองนาท่อมในชุมชน โดยใช้เด็กเป็นสื่อในการทำกิจกรรม ใช้กิจกรรมหุ่นเงาเด็กเด็กเล่าเรื่อง หนังตะลุง กลองยาว มโนราห์เด็ก

 1. แหล่งเรียนรู้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ใช้ภาพกิจกรรมเล่าเรื่องราว เช่น ภาพในผนังโบสถ์ โดยนายสมัยหมวดมณี

 2. แหล่งเรียนรู้ธนาคารขยะในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะขยะแลกไข่ ตลาดนัดขยะ เป็นระยะโดยใช้สภานักเรียน

4.กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ่ร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน

5.ประชาชนใช้วัดเป็นศูนย์กลางโดยสร้างการมีส่วนร่วมของคน 3 วัยชวนเข้าวัดพัฒนาวัฒนธรรมด้วยกิจกรรม

6.มีการติดตามรายงานความก้าวหน้าของสามแหล่งเรียนรู้โดยคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

3 3. เพื่อพัฒนากลไก บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้่านนากวดน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ด้วยข้อตกลงร่วมกัน กฎกติกาอยู่ร่วมกัน และมีบทบาทหน้าที่แต่ละฝ่าย

เชิงปริมาณ

 1. มีการประชุม 12ครั้ง

 2. แต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ร่วมออกกฎกติกา เช่น ธนาคารขยะจัดการขยะด้วยวิธี 3 R โดยใช้สภานักเรียน, แหล่งเรียนรู้สืบชะตาคลองนาท่อมใช้ สภาเด็กและเยาวชน และครอบครัวจักรยานสานฝันวันอาทิตย์ ในการสื่อสารรณรงค์

เชิงคุณภาพ

 1. ชุมชนบ้านนากวดน่าอยู่อย่างมีกฏกติกาของชุมชนที่ทุกคนในชุมชนเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตาม เช่น มีเขตอภัยทานชัด การกำหนดจุดให้อาหารปลา ,จุดทิ้งขยะ

 2. กำหนดประชุมทุกวันที่ 9 ทุกเดือน

3.กฎกติกาเผยแพร่และเป็นข้อปฎิบัติของบุคคลภายนอก เช่นเขตอภัยทานขยะเขตอภัยทานห้ามจับปลาป้ายปฏิญญาของผู้นำ

4.พัฒนาหอกระจายข่าวของชุมชนวัด โรงเรียนสื่อสารกิจกรรมโครงการโดยใช้เด็กเป็นผู้สื่อสาร

 1. ใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนฝึกให้เด็กเรียนรู้ชุมชน ฝึกเด็กเป็นไกด์นำเสนอ

6.การใช้เด็กและเยาวชนสื่อสารสาธารณะ จำนวน 5 คนสื่อสารผ่านสื่อ

7.สรุปชุดความรู้ถอดบทเรียนไว้เป็นเอกสารเผย

4 4.การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดเข้าร่วมกับสสส.

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.