directions_run

รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01432
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 167,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายก้อเดียด เศษขาว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร นางสาวจุรี หนูผุด ประเทือง อมรวิริยะ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 สะพานแต้ว
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4659643480428,99.782466888463place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 5 พ.ย. 2557 66,880.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 6 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 83,600.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 16,720.00
รวมงบประมาณ 167,200.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญ/ตระหนักในผลกระทบจากขยะ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ

1.ขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 60

2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการขยะโดยชุนชน

1.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด

3 3.เพื่อให้มีกฏกติการ่วมกันในการจัดการขยะโดยชุมชน

3.มีกติกาของชุมชนในการจัดการขยะที่ทุกคนมีส่วนร่วม

4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส และ สจรส

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.