directions_run

เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01433
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 189,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิศักดิ์ ไพชำนาญ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายประเทือง อมรวิริยะชัย
พื้นที่ดำเนินการ ม.8 บ้านหูเล่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.46443249073,99.976401329place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 6 พ.ย. 2557 75,880.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 7 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 94,850.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 18,970.00
รวมงบประมาณ 189,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญ/ตระหนักในผลกระทบจากปัญหายาเสพติด และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการป้องกันปัญหายาเสพติด

1.มีชุดข้อมูลเรื่องยาเสพติดที่เป็นปัจจุบัน จำนวน ๑ชุด 2.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมของชุมชน 3.ประชาชนมีความตระหนักในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน ร้อยละ80 4.ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในชุดข้อมูลยาเสพติดของชุมชน ร้อยละ 80 5.ประชาชนมีความตระหนักในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน ร้อยละ80 6.แกนนำชุมชน,เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการเพาะพันธ์กล้าไม้ และสามารถจัดทำกล้าไม้มารวมกลุ่มกันเพื่อจำหน่ายในตลาดชุมชน 7.ครอบครัวได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 80

2 2.เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติด

1.มีสถานที่ปลอดยาเสพติด
2.มีครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ครอบครัว

3 เพื่อให้มีกลไกในการจัดการปัญหายาเสพติดโดยชุมชน

1.มีเครื่อข่ายในการเฝ้าระวังยาเสพติด 1 เครือข่าย

4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.