directions_run

ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01434
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 195,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฐิรพงศ์ เกื้อเกตุ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร นางสาวจุรีย์ หนูผุด
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนามะพร้าว หมู่ที่ 6 ต.ชะรัด อ.กงหรา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4659643480465,99.967174530029place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 5 พ.ย. 2557 78,000.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 6 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 97,500.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 19,500.00
รวมงบประมาณ 195,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อหนุนเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน

1.มีการวางแผน รายงานผลให้กับชุมชน

2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม/องค์กรให้สามารถต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

1.มีการผลิตผักบรรจุถุงที่ปลอดภัยผ่านการรับรองจากชุมชน 7 ชนิด 2.มีการปลูกผักรวม ผลิตโดยปลอดสารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ เพื่อปลูกผักใช้ประกอบอาหารสำหรับกินเองในครัวเรือนและบรรจุถุงเป็นผักแกงเลียง 5 ชนิดผ่านการรับรองความปลอดภัยในการใช้บริโภคในชุมชนและส่งจำหน่าย

3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

1.ประชุมทีม 12 ครั้ง 2.มีการวางแผน รายงานผลให้กับชุมชน 3.มีการร่วมกันบริหารจัดการให้กลุ่มมีความมั่นคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และ สจ.รส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.