stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01435
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 212,160.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชยานันต์ หมัดจันทร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายประเทือง อมรวิริยะชัย
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่7 ต.ชะรัดอ.กงหราจ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.480686925065,99.978590011597place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 5 พ.ย. 2557 84,864.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2557 6 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 106,080.00
3 16 พ.ค. 2557 19 มิ.ย. 2557 21,216.00
รวมงบประมาณ 212,160.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 กระบวนการเรียนรู้ในการผลิตและบริโภคที่ปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน 2 เพื่อหนุนเสริมให้ชุมชนมีการทำเกษตรอินทรีย์
 1. คณะทำงานได้รับทราบและมีความเข้าใจในการทำงานกับโครงการ 20 คน
 2. คณะทำงานมีชุดข้อมูลพฤติกรรมการกิน ของประชาชนในหมู่บ้าน 1 ชุด
 3. ประชาชนและคณะทำงานได้เรียนรู้ข้อมูลของชุมชน ร้อยละ 80 4.ประชาชนเข้าร่วมทำนาโยนแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 20 คน 5.ผู้ปกครองโรงเรียนวัดควนขี้แรดเรียนรู้อาหารขยะและผลกระทบต่อเด็ก ร้อยละ 80 6.นักเรียนโรงเรียนวัดควนขี้แรดได้เรียนรู้อาหารขยะและผลกระทบ ร้อยละ 80 7โรงเรียนวัดควนขี้แรดและชุมชนมีมาตรการหรือข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดอาหารปลอดภัย
  8.แกนนำ คณะทำงาน นักเรียน และครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 50 คน 9.โรงเรียนวัดควนขี้แรดมีเมนูอาหารสุขภาพสำหรับเด็กนักเรียน 1 ชุด 10.นักเรียนโรงเรียนได้เรียนรู้การทำปุ๋ย การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 40 คน 11โรงเรียนวัดควนขี้แรดมีแปลงผักสำหรับเรียนรู้และนำประกอบอาหารเที่ยงในโรงเรียน 1 แปลง 12.โรงเรียนวัดควนขี้แรดมีบ่อเลี้ยงปลาดุกสำหรับเรียนรู้และประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน 1 แห่งประชุม ให้ความรู้ในการจัดทำเมนูอาหารกลางวันเด็ก 13.ชุมชนมีหลักสูตรการทำนาโยนแบบเกษตร์อินทรีย์ 1 ชุด 14.นักเรียนในโรงเรียนวัดควนขี้แรดได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการทำนาโยนแบบเกษตรอินทรีย์ 40 คน 15.มีนักเรียนในโรงเรียนวัดควนขี้แรดสามารถเป็นวิทยากรในเรื่องทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้ 5 คน
2 เพื่อหนุนเสริมให้ชุมชนมีการทำเกษตรอินทรีย์
 1. มีโรงปุ๋ยในชุมชน 1 แห่ง
 2. แกนนำได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแห้ง/หมักน้ำชีวภาพ จำนวน 20 คน
 3. มีแปลงนาแบบเกษตรอินทรีย์ใช้วิธีทำนาโยน จำนวน 20 ไร่
 4. มีธนาคารพันธ์ข้าว 1 แห่ง
3 เพื่อให้มีกลไกการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในชุมชน
 1. มีคณะทำงาน 1 คณะโดยทีมงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภคหรือ อย.น้อยจากโรงเรียนวัดควนขี้แรด
 2. มีการประชุมชาวบ้านและคณะทำงานต่อเนื่องทุกเดือน
4 เพื่อการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.