stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01437
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 212,260.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชวเอิบ อินทรภักดิ์ โทรศัพท์ 084 1944067
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 8.21149032342,99.8107910156place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 6 พ.ย. 2557 84,904.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 7 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 106,130.00
3 16 พ.ค. 2558 19 มิ.ย. 2558 21,226.00
รวมงบประมาณ 212,260.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้อมูลของชนิดปริมาณ มูลค่า ผลกระทบจากขยะที่มีต่อคนต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการในปัจจุบันทั้งระดับชุมชนและตำบลนำไปสู่การเห็นความสำคัญในการจัดการขยะร่วมกัน

๑.มีชุดข้อมูลเรื่องขยะ จำนวน ๑ ชุด ๒.มีการคืนข้อมูลแก่หมู่บ้านต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบ ๓.มีการเรียนรู้รูปธรรมความสำเร็จในการจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ ๑ครั้ง

2 เพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการการจัดการขยะของหมู่บ้านต้นแบบและครัวเรือนต้นแบบ

หทุ1 มีครัวเ้รือนต้นแบบจำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน ในพืนที่ ๓ ในพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน ๒.มีกฏกติกาของครัวเรือนต้นแบบและของหมู่บ้าน ๓.ครัวเรือนต้นแบบมีความรู้เรื่องการจัดการขยะครบวงจร ๔.มีระบบการจัดการวมของหมู่บ้าน

3 เพื่อสร้างระบบความร่วมมือระหว่างอบต.และหมู่บ้านในการแก้ปัญหาขยะ

คณะทำงานระดับตำบลมีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการหนุนเสริมการดำเนินงานของหมู่บ้านให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.