stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01438
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 198,375.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดิ์ สุขยูง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งยูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5694373362664,100.04443287825place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 15 มิ.ย. 2557 6 พ.ย. 2557 79,350.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 7 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 99,188.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 19,837.00
รวมงบประมาณ 198,375.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลสิ่งมีคุณค่าในป่าต้นน้ำ คลองเพลี๊ยะและคืนข้อมูลให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และร่วมกันจัดทำแผนการจัดการป่า

1.1มีชุดข้อมูลเรื่องทรัพยากรป่าต้นน้ำคลองเพลี๊ยะ 1ชุด 1.2คนในชุมชนมีความรู้เรื่องฐานทรัพยากรป่าต้นน้ำคลองเพลี๊ยะ จำนวน 250 คน 1.3มีแผนปฏิบัติการในการจัดการป่าฯจำนวน 1แผน 1.1 มีข้อมูลเรื่องชนิดปริมาณและคุณค่าของพืช สัตว์ แหล่งน้ำที่มีคุณค่าต่อชุมชน 1.2 คนในชุมชนเห็นความสำคัญและมีความตระหนักในการร่วมกันจัดการป่าฯ ผลจากการเรียนรู้ข้อมูลฯ 1.3 มีแผนการจัดการป่าฯที่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ร่วมกันกำหนดและเกิดจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน และละเอียดสามารถทำตามได้อย่างชัดเจน

2 เพื่อร่วมกันจัดการให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

มีฝายชะลอน้ำ จำนวน 3 จุด -มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู จำนวน15ไร่มีพันธ์ไม้ใช้สอยเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,500 ต้น -มีชุดลาดตระเวณเพื่อดูแลพันธ์ไม้และเฝ้าระวังการทำลายป่า จำนวน 7 คนเดินลาดตระเวณเดือนละครั้ง -มีสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อรณรงค์/ป้ายแสดงกฏกติกา ไม่ต่ำกว่า 10 ชิ้น -มีกฏกติกาของชุมชนในการดูแลรักษาป่า

3 เพื่อพัฒนากลุ่มและองค์กรในชุมชนให้สามารถร่วมกันบริหารและจัดการทรัพยากรป่าไม้

มีคณะทำงานที่ร่วมกันรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 15 คน -มีกลไกในการบริหารจัดการชุมชนโดยรูปแบบสภาชุมชนผ่านการประชุมหมู่บ้าน

4 เพื่อการบริหารจัดการและกาารติดตามประเมินผลโครงการ

ำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.