stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01440
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 211,060.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ร.ต.พิสิษฐ์ รักเล่ง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งแซะ หมู่ที่ 5 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4894747584233,100.19436299835place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 84,424.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 11 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 105,530.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 21,106.00
รวมงบประมาณ 211,060.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการทำงานของชุมชน

เชิงปริมาณ

1.1 มีการประชุมคณะทำงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

1.2 มีกฏ ระเบียบของชุมชนในการกำกับดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ฉบับ

เชิงคุณภาพ

1.1 คณะทำงานประกอบด้วยบุคคลจากหลายฝ่ายและมีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ

1.2 การกำกับดูแลในการในการให้ความร่วมมือ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของชุมชน ด้านการอนุรักพันธุ์สัตว์น้ำ

2 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

เชิงปริมาณ

2.1 ตัวแทนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และระดมความคิดในการจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

2.2 ตัวแทนครัวเรือนมีระดับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  หลังจากเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้


เชิงคุณภาพ

2.1 กลุ่มเป้าหมายในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่ถูกต้องและเหมาะสม

3 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

3.1 ตัวแทนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ

3.2 มีบ้านปลาขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยความร่วมมือของชุมชน

4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเน้นการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

4.1 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน)มีจำนวนมื้อการบริโภคสัตว์น้ำในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5 เพื่อติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสส สจรส และพี่เลี้ยง
  1. เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการ

  2. ติดตามสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สจรส และพี่เลี้ยง

  3. จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

  4. ป้ายปลอดบุหรี่

6 -

 

7 -

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.