stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01441
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 208,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประพล ไชยงาม. 082-822-2903
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.เบญจวรรณ เพ็งหนู. 081-898-2842
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชน บ้านกลาง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3044783319332,100.18009364633place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 12 พ.ย. 2557 83,240.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 13 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 104,050.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 20,810.00
รวมงบประมาณ 208,100.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญและมีความตระหนักในระบบนิเวศน์ของคลองป่าใส

1.มีคณะทำงานเกี่ยวกับระบบนิเวศน์คลองป่าใสทั้งหมด 25 คน 2.ข้อมูลระบบนิเวศน์ของคลองป่าใส 1 ชุด 3. คนในชุมชนจำนวนไม่ต่ำกว่า 60% เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

2 ัเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการการเฝ้าระวังป้องกัน ฟื้นฟูและพัฒนาคลองป่าใส

1.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟูมีอาสาสมัครเฝ้าระวังดูแลคลองป่าใสจำนวน 15คน
2.กติกา ข้อตกลงของชุมชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน ท้องถิ่นท้องที่ และภาคเอกชนตลอดถึงองค์กรกลุ่มต่างๆในชุมชน สามารถนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายกับท้องถิ่นได้ 3.มีการปลูกพืชยืนต้น และพืชผักสวนครัวความยาว 3 กม. มีต้นไม้จำนวน 120 ต้น

3 เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการระบบนิเวศน์คลองป่าใส

1 มีคณะทำงานและที่ปรึกษาการบริหารจัดการคลองปาใสแบบมีส่วนร่วม 30คน โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2 คณะทำงานจำนวนไม่ต่ำกว่า 30 คน ได้บทเรียนการทำงานภายใต้การขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ตัวเองและพื้นที่อื่นๆที่มีประเด็นใกล้เคียงกัน 3.คณะทำงานได้บทเรียนการทำงานภายใต้การขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ตัวเองและพื้นที่อื่นๆที่มีประเด็นใกล้เคียงกันกับพื้นที่อื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง

4 เพื่อการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.