stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01445
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 194,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบุญเรือน เพชรศรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวเบญจวรรณ เพ็งหนู
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ หมู่ 8 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 6.0968598188879,101.02941513062place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 12 พ.ย. 2557 77,760.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 13 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 97,200.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 19,440.00
รวมงบประมาณ 194,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญในการเเละอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล

เชิงปริมาณ

1.1.คนในชุมชนมีความรู้และเข้าใจเห็นความสำคัญของการต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเลหน้าบ้านเสื่อมโทรมร้อยละ 40% ของคนในชุมชน
ี 1.2.มีข้อมูลเรื่องระบบนิเวศชายฝั่งทะเลบ้านคลองขุด จำนวน 1 ชุดและมีการคืนข้อมูลต่อชุมชน

1.3.มีแผนในบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลฯ จำนวน 1 แผน

เชิงคุณภาพ คนในชุมชนมีความตระหนักเเละสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล

1.2 มีการไปเรียนรู้รูปธรรมความสำเร็จในการจัดการทรัพยากร ณ บ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการการเฝ้าระวังป้องกัน ฟื้นฟูและพัฒนาทะเลสาบ

เชิงปริมาณ 2.1.เพิ่มพื้นที่และชนิดของไม้ป่าริมเล จำนวน 3 ชนิด 300 ต้น ในพื้นที่อ่าวคลองขุด ม. 8 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ในระยะทาง 2 กิโลเมตร

2.2 ปรับสภาพน้ำในพื้นที่อ่าวคลองขุดโดยผลิตอีเอ็ม บอล จำนวน 2,000 ลูก 2.3 ทำป้ายรณรงค์ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ป้าย

เชิงคุณภาพ 2.1. เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำวัยอ่อนและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลหน้าบ้าน 2.2.ปรับสภาพน้ำ/ระบบนิเวศน์ทางทะเลให้ดีขึ้น 2.3เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเเละมีป้ายเขตอนุรักษ์ฯในการจัดการทรัพยากร พื้นที่อ่าวคลองขุด

3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้มีกฏระเบียบที่ชัดเจนที่เกิดจากการวางแผนของคนในชุมชน

เชิงปริมาณ 3.1 มีการติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานปลูกไม้ป่าริมเล พื้นที่ม. 8 บ้านคลองขุด จ.พัทลุง 3.2 มีคณะทำงานจำนวน13คน มีการประชุมร่วมเดือนละครั้ง เพื่อวางแผนติดตาม/ประเมินผลรายงานเเละสรุปผลการ

เชิงคุณภาพ 3.1 คณะทำงานเเละเยาวชนในพื้นที่ติดตามการเจริญเติบโตของไม้ป่าริมเลในพื้นที่ ม. 8 บ้านคลองขุด 3.2 ภาคีที่เข้าร่วมเป็น คณะทำงาน 13 คนที่มาจากตัวแทนจาก รพ.สต./กลุ่มออมทรัพย์สตรี/กลุ่มอสม./ครู/ อบต./

4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามผลประเมินโครงการ
  1. จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสสส. และ สจรส.
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.