stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01447
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 170,140.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเล็ก สังข์มี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายประเทือง อมรวิริยะชัย
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.47249595719,99.9936532974place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 6 พ.ย. 2557 68,056.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 7 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 85,070.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 17,014.00
รวมงบประมาณ 170,140.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญเกิดความตระหนักในผลกระทบของปัญหาโรคอ้วน

1.มีแบบสำรวจข้อมูลที่มีผลกระทบต่อโรคอ้วน 1 ชุด 2.มีชุดข้อมูลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของโรคอ้วน 1 ชุด 3.มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้อมูลอย่างน้อย ร้อยละ 80 4.แกนนำและคณะทำงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 1 แห่ง 5.มีเมนูอาหารสำหรับคนโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยง 1 ชุด 6.มีท่าทางการออกกำลังกายสำคนโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยงตามวัยต่างๆ 1 ชุด

2 2.เพื่อหนุนเสริมให้ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือกลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและออกกำลังกาย

1.กลุ่มคนโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยงได้เข้าร่วมตรวจสุขภาพและอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 2.กลุ่มคนโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม จำนวน 6 ครั้ง 3.มีการรณรงค์การออกกำลังกาย จำนวน 2 ครั้ง 4.ประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างน้อยร้อยละ 80 5.ประชาชนได้เรียนรู้ข้อมูลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน,การใช้ชีวิต,การออกกำลังกาย ร้อยละ 80 6.กลุ่มคนโรคอ้วนมีรอบเอวลดลง ร้อยละ 80

3 3.เพื่อหนุนเสริมให้มีมาตรการของชุมชนและมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

1.มีมาตรการทางสังคมร่วมกัน อย่างน้อย 3 เรื่อง 2.คณะทำงานมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 3.มีแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอเทศบาลสนับสนุน

4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.