stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01450
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2557 - 15 กันยายน 2558
งบประมาณ 168,350.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงศ์ มานะกล้า
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุทธิชาติ เมืองปาน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนาเปรีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9915184117365,99.759292602589place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ส.ค. 2557 15 ม.ค. 2558 15 ส.ค. 2557 28 ก.พ. 2558 68,000.00
2 16 ม.ค. 2558 15 ส.ค. 2558 1 มี.ค. 2558 31 ม.ค. 2559 84,200.00
3 16 ส.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 16,150.00
รวมงบประมาณ 168,350.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกลไกให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน
  1. มีสภาขับเคลื่อนสุขภาวะชุมนาเปรีย
  2. มีแผนชุมชน
  3. นำแผนชมชนเข้าสู่แผนพัฒนาของ อบต.
2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี ลดภาวะโรคอ้วน
  1. ประชาชนอายุ 7 ปีขึ้นไปมีความรู้และความตระหนักเรื่องภาวะอ้วนร้อยละ 70
  2. ประชาชนเกิดความตระหนัก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ 25
3 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการร่วมกิจกรรมกับ สสส. และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.