stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01453
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 202,130.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดิ์ ยุจันทร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุทธิชาติ เมืองปาน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6100440932,99.9615097045place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2557 30 พ.ย. 2557 15 มิ.ย. 2557 19 ต.ค. 2557 81,000.00
2 1 ธ.ค. 2557 31 พ.ค. 2558 1 พ.ย. 2557 31 ส.ค. 2558 102,000.00
3 1 มิ.ย. 2558 31 ก.ค. 2558 19,130.00
รวมงบประมาณ 202,130.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมสร้างกลไกลในการสร้างความเข้มแข็งร่วมแรง ร่วมใจในการจัดการชุมชน
  1. มีคณะกรรมการสภาแกหราในชุมชนบ้านทุ่งใหญ่อย่างน้อย จำนวน20คน
  2. ข้อขัดแย้งในชุมชนลดลง
2 เพื่อให้คนในชุมชนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อลดรายจ่ายครัว

ร้อยละ 40 ของครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายด้าน บุหรี่ สุรา และการพนัน

3 ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสามารถลดต้นทุนการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มรายได้

ร้อยละ 70 ของครัวเรือนสามารถเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนจากกลุ่มอาชีพเสริม

4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.