directions_run

ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01454
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 มิถุนายน 2557 - 19 สิงหาคม 2558
งบประมาณ 173,294.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางไลลาบวชเดช
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุทธิชาติ เมืองปาน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังเจริญราษฎร์ ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0846776934379,99.767336547375place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 มิ.ย. 2557 31 ม.ค. 2558 15 มิ.ย. 2557 31 ม.ค. 2558 70,000.00
2 1 ก.พ. 2558 20 มิ.ย. 2558 1 ก.พ. 2558 20 มิ.ย. 2558 86,600.00
3 21 มิ.ย. 2558 19 ส.ค. 2558 16,694.00
รวมงบประมาณ 173,294.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ชุมชนเกิดความร่วมมือ มีความสามัคคีเป็นชุมชนเข้มแข็ง

1.มีสภาขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน 2.มีแผนชุมชน

2 เพื่อให้ชุมชนวิเคราะห์ตัวตน และมีการออมเพิ่มมากขึ้น

1.ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมีการออมเพิ่มขึ้น 2.ร้อยละ 70 ของมีแผนชีวิตหรือแผนครอบครัว 3.มีการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงร้อยละ 50

3 เพื่อการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.  และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.