stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01459
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 193,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเจ๊ะหวัน บุหลงลี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยทรรศย์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ ม.2 บ้านปากละงู ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8691661040517,99.819030761719place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 77,500.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 พ.ย. 2557 8 ก.ค. 2558 96,600.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 19,000.00
รวมงบประมาณ 193,100.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อเตรียมความพร้อมการดูแลสุขภาพเครือญาติและกลุ่มเยาวชนติดยาเสพติดในชุมชน

เชิงปริมาณ
-  ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนได้รับข้อมูลด้านสุขภาพและมีความเข้าใจการดูแลสุขภาพ

เชิงคุณภาพ

-  มีความเข้าใจปัญหาสุขภาพและเกิดการดูแลสุขภาพกลุ่มเยาวชนติดยาเสพติด

2 2. เพื่อหนุนเสริมศักยภาพกลไกสุขภาพหมู่บ้าน

เชิงปริมาณ

-  ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพ

เชิงคุณภาพ

-  เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน เนื่องจากเห็นแผนงานภาพรวมทั้งหมด -  มีกลไกหมู่บ้านสุขภาพ -  ชุมชนเกิดการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพ

3 เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่และกลไกสุขภาพหมู่บ้าน

เชิงปริมาณ

-  มีทีมแกนนำรุ่นใหม่ (กลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและอาสาสมัครเก่า) และมีทีมใหม่รวม 50 คน

เชิงคุณภาพ

-  สามารถเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลและลงเยี่ยมบ้านทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
-  จะมีการเกิดมิติใหม่กับคนรุ่นใหม่ต่อยอดจากงานเก่าและงานใหม่
-  ชุมชนได้ข้อมูลคืนจากการทำงานของงานที่ได้ทำทั้งหมด -  เกิดอาสาสมัครใหม่ในการดูแลสุขภาพหมู่บ้าน -  เยาวชนกลุ่มติดยาเสพติดหันมาสนใจสุขภาพและการดูแลตนเอง

4 - เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมิณผลโครงการ

-  จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมสสส.และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.