stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01461
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 พฤษภาคม 2557 - 20 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 183,590.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเจ๊ะน๊ะ ใบกาเด็น
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชน หมู่ 5 ตำบล สาคร อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7764436411599,99.893531799266place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 20 พ.ค. 2557 19 ต.ค. 2557 73,400.00
2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 10 ส.ค. 2558 91,700.00
3 16 พ.ค. 2558 20 มิ.ย. 2558 18,490.00
รวมงบประมาณ 183,590.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน

เชิงปริมาณ:เกิดกลไกสภาชุมชนบ้านปลักแรดที่สามารถขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนของตนเองโดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง เชิงคุณภาพ:.กลไกคณะทำงานมีส่วนร่วมในการกำหนด ออกแบบ สำรวจและได้รับรู้สถานการณ์ปัญหาเด็กโดยตรง เข้าใจปัญหาว่ามีอยู่อย่างไร รู้ช่องทางที่จะแก้ไขปัญหา เกิดความสัมพันธ์ต่อกัน

2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการชุมชน

เชิงปริมาณ:1.เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์เด็กเยาวชน 2.-ร้อยละ 60 ของเยาวชนและครัวเรือนในชุมชนหมู่ 5 บ้านปลักแรด หันมามีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกันผ่านการทำดินพร้อมปลูก เชิงคุณภาพ:1.ทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับทัศนคติ เกิดความเข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูก 2.ครอบครัวพ่อ แม่ ลูก และคนในชุมชนร่วมกันหันมาพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรม

3 เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและหนุนให้เกิดกติกาชุมชน ม.5 ปลักแรด

เชิงปริมาณ:ร้อยละ 60 ของเยาวชนและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกำหนดระเบียบ กติการ่วมกัน เชิงคุณภาพ:คนในชุมชนปฏิบัติตามกฏระเบียบการของหมู่บ้านที่กำหนดมีความสุขที่ยั่งยืน

4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.