stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01464
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 184,280.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิวพร สุภาผล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชน (วัด, หมู่บ้าน)
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5211832412038,99.94564175605place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 74,000.00
2 1 พ.ย. 2557 31 มี.ค. 2558 19 ต.ค. 2557 10 ก.ค. 2558 93,000.00
3 1 เม.ย. 2558 30 มิ.ย. 2558 17,280.00
รวมงบประมาณ 184,280.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ในชุมชนในเรื่องการใช้ประโยชน์จากป่าสาคู

1.เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเรียนรุ้และรู้จักวิธีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ช่วยเหลือครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น เยาวชนช่วยพ่อแม่เพาะด้วงสาคูในวันหยุดเรียน และหารายได้เข้าสู่ครอบครัวได้

2 เพื่อนำทุนในชุมชนคือป่าสาคูสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวและชุมชน

ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเพาะด้วงสาคู ชาวบ้านสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรมม สสส. หรือ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.