stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01469
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 133,340.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรรณิการ์ อินทรสุวรรณ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสมบูรณ์ ขวัญสง
พื้นที่ดำเนินการ บ้านในดอนหมู่ที่ 5 ต.ฉลองอ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.91291,99.815956place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 30 พ.ย. 2557 54,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 1 ธ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 67,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 12,340.00
รวมงบประมาณ 133,340.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนในคุ้มบ้านได้เรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมีบนพื้นฐานบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  1. มีคุ้มบ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 7 คุ้ม
  2. มีการเรียนรู้การทำเศรษฐกิจพอเพียงตามคุ้มบ้านทุกเดือน
2 เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาผลผลิตมีกลไกการตลาดและเกิดรายได้ของครอบครัว
  1. มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนในกลุ่มของคุ้มบ้าน 44 บ้าน
  2. เกิดกลไกการจัดการตลาด มีตลาดจำหน่ายผลิตผลจากครัวเรือน อย่างน้อย 10 แห่ง (ตลาดนัด และร้านค้า ในตำบล)
3 เพื่อการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

1.จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สจรส.มอ. หรือ สสส. 2. จัดทำรายงานปิดงวดของโครงการ 3. ร่วมตรวจสอบอกสารหลักฐานการงินและการทำกิจกรรม ร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ 4. จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ ประจำปี

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.