directions_run

บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01472
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 174,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอาวรณ์ ช่วยชู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายศุภกิจ กลับช่วย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านต้นกระท้อน หมู่ที่ 7ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.6738433948588,99.866881370517place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 30 พ.ย. 2557 69,800.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 1 ธ.ค. 2557 3 ก.ค. 2558 87,250.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 17,450.00
รวมงบประมาณ 174,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เยาวชนและแกนนำครัวเรือนร่วมดำเนินการเพื่อเรียนรู้ครัวตัวอย่างลดเสี่ยงหลีกเลี่ยงสารเคมี

เชิงปริมาณ

1.1 แกนนำมีส่วนร่วมจัดการส่งเสริม โดยมีการพูดคุยกันทุกเดือน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนิน ประเมิน ติดตามโครงการ จำนวน 12 ครั้ง

1.2 เยาวชน 30 คน แกนนำครัวเรือนจำนวน 60 ครัวเรือน มีความรู้เรื่องสารเคมี สารเจือปน สารปรุงแต่งในอาหาร
มีความรู้เรื่องสารเคมี สารเจือปน สารปรุงแต่งในอาหาร
1.3 เยาวชน 30 คน แกนนำครัวเรือนจำนวน 60 ครัวเรือน ร่วมเรียนและมีความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษใช้เองในครัวเรือน

1.4 เยาวชน 30 คน แกนนำครัวเรือนจำนวน 60 ครัวเรือน ร่วมเรียนและมีความรู้เรื่องการทำปุ่ยชีวภาพใช้เองในครัวเรือน

1.5 สมาชิกคนในครัวเรือนได้รับการตรวจประเมินสารเคมีตกค้างในเลือดจำนวน 100 คน

1.6 มีการตรวจหาสารเคมีตกค้างในอาหารจากตัวอย่างอาหารในชุมชน จำนวน 60 ตัวอย่าง

เชิงคุณภาพ

คนในชุมชนมีความรู้เรื่องใช้สารเคมี สารเจือปน สารปรุงแต่งในอาหาร มีความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษใช้เองในครัวเรือน มีความรู้เรื่องการทำปุ่ยชีวภาพใช้เองในครัวเรือน มีความรู้ภาวะสารเคมีตกค้างของตนเองชุมชนบ้านต้นกระท้อนลดสารเคมีเพื่อสุขภาพ

2 เพื่อพัฒนาครัวตัวอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

เชิงปริมาณ

่2.1 เยาวชนร่วมเรียนรู้ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาให้มีครัวตัวอย่างโดยแบ่งรับผิดชอบเยาวชน 1 คนต่อ 2 หลังคาเรือน

2.2 แกนนำและเยาวชนร่วมเรียนรู้พัฒนาทักษะภาวะผู้นำ 60 คน

2.3 พัฒนาครัวตัวอย่าง เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ชุมชน 60 ครัวเรือน

2.4 แกนนำและเยาวชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำสมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์ จำนวน 60 คน

เชิงคุณภาพ

เยาวชนเรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนมีครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาเป็นครัวตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน แกนนำและเยาวชนร่วมเรียนรู้พัฒนาทักษะภาวะผู้นำ และมีความรู้เรื่องการทำสมุนไพรดับกลิ่นมูลสัตว์

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินโครงการ

จำนวนครั้งการในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. หรือ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.