stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01473
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 14 มิถุนายน 2557 - 13 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 212,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์ อินทรสุวรรณ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางวิสาขะ อนันธวัช
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสระกูด ม.14 ต.เสาเภา อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.71687912412,99.927973961443place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 11 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 11 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 86,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 11 พ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558 107,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 19,900.00
รวมงบประมาณ 212,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านสระกูด

เชิงปริมาณ

  1. เกิดฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพและเลี้ยงปลาในกระชังในสระกูด 1 ฐาน

  2. ครอบครัวเกษตรอินทรีย์ จำนวน 20 ครอบครัว

เชิงคุณภาพ

  1. ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพและเลี้ยงปลาในกระชังในสระกูดที่มีคุณภาพดี (ปลูกผัก ปลูกข้าว และเลี้ยงปลา ซ้ำได้หลายครั้ง ตลอดปี ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ) สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ของชุมชนอื่น

  2. ครอบครัวเกษตรอินทรีย์ต้นแบบสำหรับถ่ายทอดให้คนในชุมชนและภายนอกชุมชนได้

2 เพื่อนำผลิตผลจากเกษตรอินทรีย์มาทำอาหารเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน ลดการพึงพาอาหารสะดวกซื้อและอาหารสำเร็จรูปจากแหล่งอาหารนอกชุมชน

เชิงปริมาณ

  1. อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพดี ที่เกิดจากผลิตผลการทำเกษตรอินทรีย์ภายในหมู่บ้าน เช่น น้ำตะไคร้ ข้าวกล้องอินทรีย์ อาหารจานเดียว เช่น ผัดกระเพรา ผัดผักบุ้งไฟแดง แกงเขียวหวาน มีผักสดสำหรับกินกับน้ำพริก ปลาดุกแดดเดียว ปลานิลตากแห้ง เป็นต้น

เชิงคุณภาพ

  1. อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะกับคนแต่ละวัย เช่น ผัดผักปลอดสารพิษสำหรับเด็กที่ช่วยบำรุงสายตาและดีต่อการเจริญเติบโต ข้าวซ้อมมือแก้โรคเหน็บชาสำหรับผู้สูงวัย อาหารปลาที่เป็นโปรตีนสำหรับคนวัยทำงานและผู้สูงวัย เป็นต้น
3 เพื่อการทำกิจกรรมร่วมกับพี่เลี้ยง สสส. และ สจรส.

เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง สสส. และ สจรส.ม.อ.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.