stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01477
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 212,670.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัณหา จงไกรจักร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายมนูญ พลายชุม
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหนองชีพูน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0736552335103,100.19584223628place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 10 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 85,068.00
2 1 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 19 ต.ค. 2557 10 ก.ค. 2558 106,335.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 21,267.00
รวมงบประมาณ 212,670.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
 1. คณะทำงานบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ประชาชนทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลชุมชน ร้อยละ 100
 3. มีการคืนข้อมูลชุมชนให้กับทุกครัวเรือน ร้อยละ 100
 4. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการไปยังครัวเรือนเป้าหมาย ร้อยละ 85
 5. ครัวเรือนเป้าหมายมีการเรียนรู้และจัดทำบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 100
 6. กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการลดใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 1 เรื่อง
 7. กลุ่มเป้าหมายมีแผนการลดรายจ่ายครัวเรือน ร้อยละ 90
2 เพื่อปรับสภาพแวดล้อมชุมชน ปรับวิถีการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 1. คนสามวัยได้เรียนรู้การนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้สดและทำเป็นชุดความรู้ 1 เรื่อง
 2. คนสามวัยได้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์และทำเป็นชุดความรู้ 1 เรื่อง
3 เพื่อส่งเสริม ขยายผลการเรียนรู้ และความต่อเนืองในการปรับวิถีการดำรงชีวิต
 1. มีมหกรรมสุขภาพปรับวิถีชีวิต เรียนรู้ อยู่อย่างสุข เพื่อขยายผลการเรียนรู้และสร้างให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มประชาชน 1 ครั้ง
 2. มีการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานก่อนและหลังกิจกรรมพร้อมทั้งคืนข้อมูลสู่ครัวเรือน 1 ชุด
 3. มีถอดบทเรียนการดำเนินงาน 1 เรื่อง
4 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.หรือ สจรส.ม.อ.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.