stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01478
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 192,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสังเวียน แก้วนพ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเขาปูน หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4560722859273,99.969663619995place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 78,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 19 ต.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 97,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 17,750.00
รวมงบประมาณ 192,750.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนบ้านเขาปูน เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
  1. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โรคเรื้อรังมีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ ร้อยละ 60
  2. ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย และการปลูกผัก ร้อยละ 60
  3. ชุมชนบ้านเขาปูนมึโรงเรียนวัดเขาปูนเป็นศูนย์เรียนรู้
  4. มีแปลงผักกลางของชุมชนที่โรงเรียนบ้านเขาปูน
  5. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 50
2 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินโครงการ

จำนวนครั้งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. และสจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.