รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01478
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสังเวียน แก้วนพ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเขาปูน หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4560722859273,99.969663619995

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนบ้านเขาปูน เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
  1. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โรคเรื้อรังมีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ ร้อยละ 60
  2. ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย และการปลูกผัก ร้อยละ 60
  3. ชุมชนบ้านเขาปูนมึโรงเรียนวัดเขาปูนเป็นศูนย์เรียนรู้
  4. มีแปลงผักกลางของชุมชนที่โรงเรียนบ้านเขาปูน
  5. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 50
2 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินโครงการ

จำนวนครั้งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. และสจรส.

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.