รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01478
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 192,750.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสังเวียน แก้วนพ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเขาปูน หมู่ที่ 8 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4560722859273,99.969663619995
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 78,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 19 ต.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 97,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 17,750.00
รวมงบประมาณ 192,750.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนบ้านเขาปูน เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
  1. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โรคเรื้อรังมีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ ร้อยละ 60
  2. ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย และการปลูกผัก ร้อยละ 60
  3. ชุมชนบ้านเขาปูนมึโรงเรียนวัดเขาปูนเป็นศูนย์เรียนรู้
  4. มีแปลงผักกลางของชุมชนที่โรงเรียนบ้านเขาปูน
  5. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 50
2 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินโครงการ

จำนวนครั้งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. และสจรส.

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
14 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ ผู้รับผิดชอบโครง 3 0.00 1,600.00
21 มิ.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ ครั้งที่1 15 2,300.00 2,300.00
23 มิ.ย. 57 ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 15 2,000.00 2,000.00
28 - 30 มิ.ย. 57 สำรวจข้อมูลพฤติกรรม 70 5,750.00 5,750.00
28 มิ.ย. 57 สำรวจข้อมูลพฤติกรรม 70 5,250.00 5,250.00
29 มิ.ย. 57 สำรวจข้อมูลสุขภาพ 70 5,250.00 5,250.00
2 ก.ค. 57 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อมูล 70 9,250.00 9,250.00
4 ก.ค. 57 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3 15 2,000.00 2,000.00
23 ก.ค. 57 เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ เสวนาเรื่องสุขภาพ 130 5,650.00 5,650.00
24 ก.ค. 57 นำเสนอข้อมูลในเวทีชาวบ้าน 316 41,000.00 41,000.00
27 ก.ค. 57 เดิน วิ่งรอบภูเขาปูน เสวนาเรื่องสุขภาพ 130 3,750.00 3,750.00
30 ก.ค. 57 เดิน วิ่งรอบภูเขาปูน เสวนาเรื่องสุขภาพ 130 3,750.00 3,750.00
1 ส.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4 15 2,000.00 2,000.00
13 ส.ค. 57 ปรับปรุงแปลงปลูกผัก 85 10,625.00 10,625.00
16 ส.ค. 57 ปรับปรุงแปลงปลูกผัก 85 10,625.00 10,625.00
22 ส.ค. 57 ปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ 95 19,875.00 19,875.00
9 ก.ย. 57 ประชุมคณะกรรม ครั้งที่5 15 2,000.00 2,000.00
10 ก.ย. 57 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโดยคณะทำงาน 25 2,800.00 2,800.00
16 ก.ย. 57 ปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬาในชุมชน 55 6,875.00 6,875.00
15 ต.ค. 57 พี่เลี้ยงลงติดตามผลการดำเนินกิจกรรมและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 5 500.00 500.00
18 ต.ค. 57 เวทีเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดที่ 1 3 1,300.00 1,300.00
1 พ.ย. 57 ทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ 1 1,000.00 1,000.00
7 พ.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6 15 1,625.00 1,625.00
12 ธ.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7 15 1,625.00 1,625.00
20 ธ.ค. 57 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 25 2,500.00 2,500.00
9 ม.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 8 15 1,625.00 1,625.00
1 ก.พ. 58 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน 2 0.00 0.00
6 ก.พ. 58 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9 15 2,000.00 2,000.00
20 ก.พ. 58 จัดทำนโยบายส่งเสริมสุขภาพของชุมชนบ้านเขาปูน 130 13,500.00 13,500.00
6 มี.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10 15 1,950.00 1,950.00
3 เม.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11 15 1,950.00 1,950.00
17 เม.ย. 58 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 25 2,700.00 2,700.00
24 เม.ย. 58 ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ สรุปผลการดำเนินงาน 20 2,500.00 2,500.00
8 พ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12 15 1,925.00 1,925.00
13 พ.ค. 58 พี่เลี้ยงนัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายงาน 2 500.00 500.00
14 พ.ค. 58 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เรียบเรียงทำรายงานโครงการ 25 3,000.00 3,000.00
15 พ.ค. 58 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เรียบเรียงทำรายงานโครงการ 20 2,100.00 2,100.00
17 พ.ค. 58 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสรุปปิดโครงการ 3 1,250.00 1,250.00
23 พ.ค. 58 คืนข้อมูลสู่ชุมชน 40 4,850.00 4,850.00
26 พ.ค. 58 จัดทำรายงานสรุปโครงการ 5 2,000.00 2,500.00
รวม 1,820 191,150.00 40 193,250.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 16:58 น.