directions_run

พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01479
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 174,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสนาน แก้ววิจิตร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.080984688872,100.0857925415place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 18 ต.ค. 2557 70,000.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 19 ต.ค. 2557 30 มิ.ย. 2558 88,000.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 16,000.00
รวมงบประมาณ 174,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนบ้านปากคลอง
  1. มีจำนวนคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดร้อยละ 80
  2. มีจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการฝึกอาชีพในชุมชน ร้อยละ 80
  3. มีจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ในวัดอย่างน้อยเดือนละ 2ครั้ง ร้อยละ 50
  4. มีจำนวนกลุ่มคนออกกำลังกายและออกกำลังกายอย่างน้อย 3วัน /สัปดาห์ต่อเนื่อง ร้อยละ 80
2 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

1 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส.มอ.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.