stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01481
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 195,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภานุทัฑ มูสิกะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ทีj 7 บ้านห้วยยวนเหนือ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 7.9803843558351,99.845809936523place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 25 พ.ย. 2557 78,280.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 26 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 97,850.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 19,570.00
รวมงบประมาณ 195,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างเสริมให้คนในชุมชนมีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน

มีกลไกบริหารจัดการชุมชน จัดการทรัพยากรธรรมชาติจำนวน 20 คน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการร้อยละ 80 ของคนในชุมชนทั้งหมด

2 เพื่อหนุนเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนโดยมีกลุ่ม เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ
  1. เด็กและเยาวชนในชุมชนมีจิตสาธารณะ มีความพร้อมมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
  2. แผนที่ป่าชุมชนประกอบด้วยเส้นทางการเดินทาง ความอุดมสมบูรณ์ของพืช สัตว์ ต้นไม้ใช้ส้อย การกำหนดจุดของฝ่ายชะลอน้ำและอื่นๆที่มีคุณค่าในป่าต้นน้ำ
  3. มีแหล่งผลิตอาหารเพิ่มขึ้นทีสามารถทำให้ชมชนนำมาผลิตเป็นอาหารได้และปลอดภัย
  4. มีระบบการชะลอน้ำที่สามรถผลิตน้ำให้คนในชุมชนใช้ได้ตลอดปี
3 เพื่อหนุนเสริมให้มีการดำเนินงการเฝ้าระวังป้องกัน ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ
  1. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมดำเนินงานกิจกรรมจำนวน 20 คน
  2. มีแผนที่ป่าชุมชนจำนวน 1 ชุด
  3. มีพื้นที่ผลิตอาหารจำนวน 3 ชุด
  4. มีฝายชะลอน้ำจำนวน 3 ชุด
  5. มีกฎกติกาชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเอง
4 เพื่อหนุนเสริมติดตามการดำเนินงานตามโครงการ

จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.